VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Obec Rovinka pozýva na 8. ročník Detských divadelných predstavení

Ďalšie predstavenie bude 22.1.2017 - Hudobný kalendár - účinkuje Mia Kráľová. Vstupné: 2 €. Začiatok vždy o: 16:00.


Informácie určené pre potenciálnych subdodávateľov projektu D4, R7 - začiatok stavebných prác sa blíži

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži! Aktuálne je ponuka spolupráce otvorená pre malé a stredné podniky, etablované veľké spoločnosti i živnostníkov v segmentoch uvedených v prílohe. Využite priamy kontakt: procurement@d4r7.com


Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. Viac informácií v prílohe.


Informácia (aktualizácia k 3.1.2017) ohľadom zapisovania ulice a orientačného čísla do občianskeho preukazu (OP), t.j. vybavenie nového OP

K dnešnému dňu (03.01.2017) máme v našej (ale aj v celoslovenskom REGOPe) evidencii zmenené adresy pre všetkých občanov s trvalým pobytom od súpisného čísla 1 po 1366 a potom od súp.čísla,1369,1370-6,1378-1414,1418- 1557, 1559-1565, 1567-1629,1632-1676,1680-1683,1686-1689, 1697-1709,1711-1719, a vyššie čísla, t. j. občan, ktorý má TP na týchto číslach a z nejakého dôvodu (napr. na právne úkony, pas a iné) potrebuje mať už teraz úplnú a teda správnu adresu v OP (podľa registra SR), môže ísť s platným OP na OR PZ Senec alebo Klientske centrum v Bratislave, resp. na hociktoré oddelenie PZ, kde vydávajú OP (od 10.10.2016 sa nerozlišuje druh OP), kde treba povedať, že ide o zmenu v rámci prečíslovania obce – domov. Tento úkon nepodlieha poplatku, preto to treba zdôrazniť. (Ešte stále niekoľkí vlastníci domov nepodali žiadosti o vydanie orientačného čísla k budove/vchodu, čo zdržuje ukončenie registračných prác.). Tí občania s TP, ktorí si v rámci obce zmenili miesto pobytu a chcú sa prihlásiť už na túto novú adresu k TP, nech čo najskôr túto skutočnosť nahlásia na našej evidencii obyvateľstva s predložením nového Listu vlastníctva na právne úkony k tejto nehnuteľnosti so súpisným číslom a OP.(Poznámka: Postupne budeme oznamovať, ktorým súpisným číslam (od 1356, ktoré nie sú uvedené) už bola v registri doplnená adresa. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.)


Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme občanom, že zber vianočných stromčekov bude v termíne od pondelka 16.1.2017 do konca januára. Odstrojené stromčeky bez ozdôb treba sústreďovať v uliciach obce pri kontajneroch na sklo. V prípade, že chcete stromček likvidovať mimo tohto termínu, treba ich odovzdať na Zbernom dvore na kompostovanie v utorok a štvrtok od 10.00 do 16.00 hod a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.


Oznam o činnosti v rafinérii Slovnaft - január

V mesiaci január nie sú v spoločnosti Slovnaft naplánované odstavenia ani nábehy výrobných jednotiek, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov. V decembri 2016 boli dňa 19. 12. 2016 v čase od 20.25 hod. do 21.05 hod. vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach.

Meranie hluku - december


Nebytový priestor na prenájom

Obec Rovinka ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte „Kultúrny dom“, o celkovej rozlohe 5,90 m2, za nájomné minimálne 40,- €/m2/rok, plus energie.


Obec Rovinka pozýva na 10. reprezentačný ples obce Rovinka

dňa 11.2.2017, Do tanca hrá Dušan Čaplák, Vstupné : 35 €. Veríme, že prijmete naše pozvanie na toto už tradičné spoločenské podujatie organizované obcou so snahou podporiť kultúrno-športové aktivity pre deti obce Rovinka. V prípade záujmu o účasť kontaktujte prosím p. Martu Kelemenovú - na tel.č. 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com


Harmonogram vývozov triedeného odpadu

za papier a plasty v roku 2017


Oznam o možnosti úhrady poplatkov za komunálny odpad

Poplatky za komunálny odpad v roku 2017 bude možné platiť v pokladni Obecného úradu od februára 2017. Povinnosť uhradiť tento poplatok podľa VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v termíne do 31.3. príslušného roka. Nezabudnite si zároveň po úhrade poplatku prevziať aj nálepku za „Rok 2017“ na nádobu. Nálepky s rokom 2016 sú platné do 31.3.2017.


Pozor na požiare - doporučenia hasičov

Prosíme o prečítanie upozornenia pred požiarmi

Pozor na požiare


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat

Žiadosť o súčinnosť - infekčná anémia koní

Zoznam registrovaných chovateľov koní


Upozornenie vývozcu odpadov Marius Pedersen

vývozca komunálneho odpadu firma MARIUS PEDERSEN, a.s. sa na nás obrátila so žiadosťou, ktorú si dovoľujeme touto cestou Vám oznámiť. V deň vývozu komunálneho odpadu a v deň vývozu papiera a plastov (podľa harmonogramu stanoveného vývozcom) je bezpodmienečne nutné zabezpečiť od skorého rána, aby parkujúce vozidlá pri rodinných domoch a vozidlá stavebných firiem, nezamedzovali prejazdu smetiarskych áut v ulici.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2017

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA