VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ OBCE

Pozvánka pre kreatívnych domácich autorov handmade výrobkov

Pozývame kreatívnych domácich autorov handmade výrobkov (hračiek, dekorácií, mydielok, sviečok, šperkov, ale aj medovníčkov a koláčikov) na „Adventný trh“, ktorý bude súčasťou „Adventného popoludnia“ dňa 10.decembra 2016 od 15-ej hod. za obecným úradom. Kontakt: Marta Kelemenová, 0907 201 423, kulturakrovinka@gmail.com


Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

prerušenie distribúcie elektriny bude prebiehať dňa 2.11.2016, v čase od 8:00 do 14:30 na uliciach uvedených v prílohe.


Oznam - odstránená porucha v MŠ

Obecný úrad a riaditeľka Materskej škôlky v Rovinke oznamujú všetkým rodičom detí, navštevujúcich Materskú škôlku v Rovinke, že po odstránení poruchy teplovodného potrubia kúrenia, bude MŠ opäť v prevádzke od pondelka, t. j. od 24.10.2016. Týmto dňom sa začnú vydávať aj obedy pre dôchodcov.


Prerozdelenie lokalít medzi poslancov OZ Rovinka

Vážení občania, za účelom skvalitnenia Vášho života v obci si novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva prerozdelili územia obce, ktoré budú spravovať. Vaše podnety, problémy, prípadne sťažnosti prosím zasielajte príslušnému poslancovi OZ podľa adresy Vášho trvalého bydliska. Viac informácií v prílohe.


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ - Hamuliakovo

Predpokladaný nástup: 1.1.2017, kvalifikačné a iné predpoklady v prílohe


Ponuka nehnuteľnosti na prenájom

Obec Rovinka podľa § 9a ost.1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti so VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce zverejňuje svoj zámer prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Rovinka: - Nebytové priestory určené na reštauračné zariadenie v prevádzkovom objekte „Centrum obce“ , stavby so súp.č. 470, postavená na parc.č. 2 zapísaná na LV 364, k.ú. Rovinka o celkovej rozlohe 275,07 m2 , za nájomné minimálne 600,- Eur/mes. plus energie. Žiadosti spolu s podnikateľským zámerom môžu záujemcovia predkladať na Obecnom úrade do termínu 28.10.2016.


Mimoriadna informácia o činnosti v rafinérii Slovnaft - október

v rámci plánovaných jesenných odstávok začne dňa 12. októbra 2016 v poludňajších hodinách v spoločnosti Slovnaft odstavovanie Etylénovej jednotky. Následne budú postupne odstavené aj ďalšie štyri výrobné jednotky. Odstavenie Etylénovej jednotky bude v dňoch 12. až 18. októbra 2016 sprevádzať spaľovanie uhľovodíkov na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadného zápachu. Ide o štandardný a bezpečný proces súvisiaci s odstavením výrobného zariadenia.


Výzva na celoplošnú deratizáciu

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2016


Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu koní a koňovitých zvierat

Žiadosť o súčinnosť - infekčná anémia koní

Zoznam registrovaných chovateľov koní


Upozornenie vývozcu odpadov Marius Pedersen

vývozca komunálneho odpadu firma MARIUS PEDERSEN, a.s. sa na nás obrátila so žiadosťou, ktorú si dovoľujeme touto cestou Vám oznámiť. V deň vývozu komunálneho odpadu a v deň vývozu papiera a plastov (podľa harmonogramu stanoveného vývozcom) je bezpodmienečne nutné zabezpečiť od skorého rána, aby parkujúce vozidlá pri rodinných domoch a vozidlá stavebných firiem, nezamedzovali prejazdu smetiarskych áut v ulici.


OZNAMY VIAC...

 


 

   Kontakty

    Kontakty OÚ
 

    Úradné hodiny OcÚ

Deň Úradné hodiny Obedňajšia prestávka
Pondelok 8.00 - 16.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00 hod. 12.00 - 13.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 hod.* -

* Stavebný úrad nemá v piatok stránkový deň!

   Kalendár podujatí 2016

    Kalendár podujatí
   

    Mapa Rovinky

 

REKLAMA