Oficálna stránka obce

Zberný dvor

Prevádzkovateľom zberného dvora je obec Rovinka. Zberný dvor sa nachádza na Železničnej ulici.

Otváracie hodiny zberného dvoru od 01. 04. – 31. 10.

DeňOtváracie hodiny
Streda10:00 – 18:00
Sobota08:00 – 17:00

Otváracie hodiny zberného dvoru od 01. 11. – 31. 03.

DeňOtváracie hodiny
Streda10:00 – 17:00
Sobota09:00 – 16:00
 1. Zberný dvor (ďalej ZD) Rovinka na Železničnej ulici je jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom (ďalej KO) a drobným stavebným odpadom (ďalej DSO) v obci. Slúži občanom obce Rovinka – fyzickým osobám na odovzdávanie triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
 2. Na zberný dvor obce Rovinka nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
 3. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní sa riadiť pokynmi obsluhy zberného dvora.
 4. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov obce Rovinka – fyzické osoby bezplatné okrem odovzdávania DSO, na ktorý je stanovený množstevný zber a poplatok za DSO je určený v aktuálnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka.
 5. Prevádzka zberného dvora je zabezpečená obcou Rovinka.
 6. Na zbernom dvore musí byť:
  1. zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,
  2. osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
  3. skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
  4. manipulačná plocha.

ČO JE/ NIE JE MOŽNÉ NA ZBERNOM DVORE ODOVZDAŤ

Na zberný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz domového komunálneho odpadu v obci Rovinka.

Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní zapísať sa do formuláru návštevníkov zberného dvora.

V prípade, že sa občan odmietne do uvedeného formuláru zapísať, nebude mu umožnené odpad odovzdať. Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier

noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice

nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Plasty

tvrdené plasty

penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými plastami, ukladá sa do samostatných vriec

Drobný stavebný odpad

množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 € / kg; v súlade s čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka č. 6/2015 o miestnom poplatku…

za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina

Biologicky rozložiteľný odpad

biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)

Objemný odpad

drevené časti nábytku – LEN v demontovanom stave BEZ sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod, 

PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.

odovzdanie je možné len počas určených termínov 2x do roka – jar a jeseň

Elektroodpad

kompletný, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, práčky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

Akumulátory a batérie

batérie a akumulátory z osobných vozidiel

Textil a obuv
 • do určených kontajnerov

Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností.
 • Pneumatík, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok organizuje obec dvakrát ročne. Občania sú o termínoch zberu informovaní prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky.

Obsahom odpadu nemôže byť:

 • nerozobratý nábytok,
 • uhynuté zvieratá,
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty),
 • chemické látky, farby a ich obaly.

Obec Rovinka má zavedený množstvový systém zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov. Každá domácnosť si môže prispôsobiť veľkosť nádoby podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukuje.

Od 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.