Oficálna stránka obce

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

24. októbra 2017

   

 

Názov projektuZberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov
Operačný programKvalita životného prostredia
Prioritná osUdržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Trvanie projektu01.03.2017 – 31.03.2018
Oprávnené výdavky 417 043,73 € 
Výška nenávratného finančného príspevku396 191,54 €
Cieľ projektuZvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Hlavné aktivity
 • triedený zber komunálneho odpadu
 • zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

Popis projektu

Hlavným cieľom realizácie projektu je podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Rovinka prostredníctvom dobudovania a zvýšenia kapacity existujúceho zberného dvora. Súčasťou projektu je okrem stavebných úprav aj nákup strojov a zariadení potrebných k separácii odpadov v zbernom dvore. Projekt má prispieť k plneniu záväzkov SR vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a je v súlade s cieľmi stanovenými smernicou 1999/31/ES.

Hlavné aktivity projektu majú tiež prispieť k eliminácii nelegálnych skládok a v konečnom dôsledku k zvýšeniu kvality životného prostredia. V rámci projektu budú realizované investične náročné opatrenia, na uskutočnenie ktorých by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov vo výške 336,51 t/rok a k zvýšeniu množstva triedeného komunálneho odpadu o 336,51 t/rok.

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj efektívneho a trvale udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Rovinka. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na podporu zlepšenia nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom skvalitniť životné prostredie. Súčasťou realizácie projektu je aj šírenie osvety v oblasti separovania odpadov. Hlavný cieľ predkladaného projektu sa dosiahne prostredníctvom investície do infraštruktúry odpadového hospodárstva obce, čo umožní podporiť zefektívnenie existujúceho systému separovania a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadov, ktoré sú určené na druhotné spracovanie a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu. Obec sa realizáciou predkladaného projektu zaväzuje rozšíriť triedenie komunálneho odpadu o nasledujúce položky:

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • drobný stavebný odpad,
 • šatstvo,
 • textílie,
 • objemný odpad (starý nábytok, koberce a pod…),
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia nie nebezpečné,
 • batérie a akumulátory nie nebezpečné,
 • komunálne odpady inak nešpecifikované, pokiaľ neobsahujú nebezpečné látky.

Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity Triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorej sa realizujú stavebné práce na dostavbu zberného dvora. V rámci dobudovania zberného dvora boli dobudované spevnené plochy a oplotenie, zhotovili sa areálové rozvody vody, osvetlenie areálu, nový prístrešok, informačná tabuľa, vysadila sa izolačná zeleň. Súčasťou projektu je aj vybavenie zberného dvora zariadením a vybavením pre zberný dvor:

 • kolesový traktor – vozidlo určené na nakladanie s odpadom, zber, zvoz, premiestňovanie odpadu,
 • čelný nakladač montovaný na traktor – prídavné zariadenie k traktoru na zabezpečenie nakladania odpadu a manipuláciu s ním,
 • kontajner (6 ks) – veľkoobjemový kontajner na uloženie separovaného odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • plošinová váha s nájazdom – zabezpečuje odváženie vytriedených zložiek odpadu,
 • štiepkovač drevnej hmoty – zariadenie určené na zmenšovanie drevného odpadu,
 • ramenový nakladač reťazový na podvozku – slúži na premiestňovanie a manipuláciu s veľkokapacitnými kontajnermi,
 • náves jednoosový trojstranný sklápač – príslušenstvo traktora, ktoré slúži na prepravu odpadov,
 • šmykom riadený nakladač – dopravné zariadenie slúžiace na manipuláciu s odpadom v rámci zberného dvora.

Neoddeliteľnou súčasťou realizácie projektu zameraného na podporu triedenia komunálnych odpadov je aj realizácia hlavnej aktivity Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva na zvýšenie informovanosti obyvateľov v oblasti separácie odpadov – zvyšovanie environmentálneho vedomia a na podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov a v oblasti zhodnocovania odpadov. Táto aktivita sa bude realizovať prostredníctvom zriadenia internetovej stránky venovanej odpadovému hospodáreniu obce a informačnej kampane, súčasťou ktorej budú občanom poskytnuté informačné materiály, brožúry, plánovaná je vzdelávacia aktivita realizovaná prostredníctvom 1-dňového školenia „Infodeň“.

 •  
 •  
 •  

Last modified: 10. júna 2018