Oficálna stránka obce

Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka

9. marca 2020

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírus – COVID – 19 zasadal dňa 09. 03. 2020 Krízový štáb obce Rovinka, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia. Na základe záverov Krízového štábu pristupuje obec Rovinka s okamžitou platnosťou počnúc dňa 09. 03. 2020 predbežne do 17. 03. 2020 vrátane, k nasledovným opatreniam:

 • Prerušenie výučby v školských zariadeniach so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce a to:

Základná škola
Školský klub detí
Materská škola
Školská jedáleň a vývarovňa (vrátane dôchodcov)
Miestne kultúrne stredisko

 • Až do odvolania sú zrušené všetky spoločenské podujatia a zasadnutia spoločenských organizácií v priestoroch obecných budov.
 • Odporúčajúce stanovisko s prerušením svojej činnosti bolo dané:

štatutárovi TJ Rovinka
súkromným materským školám – Hrášok, Academic Kindergarten Rovinka
ostatné športové kluby a združenia
Farnosť Dunajská Lužná, Rímsko-katolícka cirkev (omše v Rovinke, ktoré sa t. č. slúžia v KD Rovinka)

 • Obmedzenie prevádzky obecného úradu 

do odvolania budú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu v čase od 8.00 h do 12.00 h v stredu, piatok a pondelok. Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky.

Obec ďalej odporúča:

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • vyzýva zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
 • informuje svojich a ostatných zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&lavout=blog&id=250&Itemid=153,
 • odporúčame sledovať obecnú stránku vzhľadom na uverejňovanie nových informácií.

Ďalšie stretnutie krízového štábu bude zvolané podľa potreby, najneskôr však v pondelok 16. 03. 2020.                                                                                                                                       

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 09. 03. 2020

 •  
 •  
 •  

Last modified: 26. marca 2020