Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka + opatrenia ÚVZ SR

15. októbra 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – nosenie rúšok
Uznesenie Vlády SR – zákaz pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírus – COVID – 19 zasadal dňa 14. 10. 2020 Krízový štáb obce Rovinka, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia. Na základe záverov Krízového štábu pristupuje obec Rovinka k nasledovným opatreniam:

Kultúrny dom – dňom 15.10.2020 bude pre verejnosť zatvorený do odvolania

Elokovaná trieda MŠ v kultúrnom dome bude pokračovať. Od rodičov sa vyžaduje dodržiavanie  hygienických opatrení – použitie dezinfekcie a podstúpiť meranie teploty pri vstupe do objektu.

Knižnica –  prevádzka povolená s podmienkou dodržiavania hygienických opatrení – pri výpožičkách postupovať v zmysle odporúčaní vydaných Slovenskou národnou knižnicou

Hudobná akadémia Daniel – povoľuje sa  individuálna výučba – postupovať podľa usmernení pre ZUŠ

Zberný dvor – ostáva otvorený v bežných prevádzkových hodinách. Opätovne sa pristupuje k sprísneným hygienickým opatreniam pri vstupe na zberný dvor. Tieto opatrenia budú zverejnené na stránke obce a bude nutné sa podľa nich riadiť.

Základná škola – prebiehať bude len vyučovanie a školská družina

ZUŠ v priestoroch základnej školy – povolené len individuálne vyučovanie (1 žiak-1 lektor). Vstup žiakov z iných škôl je do budovy ZŠ zakázaný! Dodržiavať opatrenia vydané ministerstvom školstva,  účinné od 12. 10. 2020 do odvolania.

Materská škola – žiadne organizačné zmeny, vyžaduje sa meranie teploty dieťaťa pri vstupe do objektu a meranie teploty detí v triedach počas pobytu v priebehu dňa. Odporúča sa „námatkovo“ vykonať meranie teploty aj rodičom. 

Školská jedáleň – pri varení stravy pre deti bez organizačných zmien, povinnosť personálu kuchyne – meranie teploty pred nástupom do práce, nosenie rúšok , štítov, ochranných rukavíc a pod.  Pri výdaji stravy pre dôchodcov prejsť na výdaj stravy do jednorázových nevratných obalov. Termín: od 19. 10. 2020 do odvolania.

Obecný úrad – stránkové hodiny Obecného úradu v Rovinke ostávajú nezmenené. Opätovne sa však pristupuje k telefonickému nahlasovaniu na referáte overovania a referáte evidencie obyvateľstva pri nahlasovaní na trvalý pobyt.

Referát overovania: Ing. Ľubica Ozaniaková, 02/59304057, ozaniakova@obecrovinka.sk
Referát prihlas. pobytu: Janka Kundláková, 02/59304056, kundlakova@obecrovinka.sk
Pri neohlásenej návšteve týchto referátov môže byť stránka odmietnutá.

Toto usmernenie je platné od 7. 10. 2020  do odvolania.  

Stavebný úrad – stránkové hodiny stavebného úradu v kultúrnom dome ostávajú nezmenené. Svoju návštevu však odporúčame vopred dohodnúť na tel. č.: 0907 298 494, alebo e-mailom na:

sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková)
fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová)
gunovska@obecrovinka.sk (Ing. Miroslava Guňovská)
kurucova@obecrovinka.sk (Ing. Mária Kurucová)

Toto usmernenie je platné od 19. 10. 2020 do odvolania

Detské ihriská – všetky exteriérové ihriská patriace pod správu obce, sú z bezpečnostných, hygienických a protiepidemiologických opatrení pre verejnosť od 7. 10. 2020 do 30. 10. 2020 resp. do odvolania uzatvorené!

Vzhľadom k vydávaným obmedzeniam pri zabezpečení základných životných potrieb, opätovne zverejňujeme kontaktné tel. číslo a e-mailovú adresu pre občanov, ktorý sú odkázaní na pomoc iných.: 02/45985218, obecrovinka@obecrovinka.sk   

Žiadame týmto všetkých občanov aby  boli zodpovední, a s vážnosťou brali na zreteľ všetky vydané opatrenia a nariadenia.

  •  
  •  

Last modified: 15. októbra 2020