Oficálna stránka obce

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka + opatrenia v obci

8. októbra 2020

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírus – COVID – 19 zasadal dňa 06. 10. 2020 Krízový štáb obce Rovinka, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia. Na základe záverov Krízového štábu pristupuje obec Rovinka od dňa 08. 10. 2020 do 30. 10. 2020 (resp. do odvolania), k nasledovným opatreniam:

Prevádzka kultúrneho domu:

Krízový štáb schválil nasledovné prevádzkové podmienky užívania a dodržiavania hygienických opatrení pre užívateľov priestorov kultúrneho domu v zmysle aktuálnych Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Elokovaná trieda MŠ – povoľuje sa – prevádzka bude zabezpečená v zmysle usmernení vydaných  Min. školstva, vedy, výskumu a športu

Krúžková činnosť pre deti – nepovoľuje sa – v zmysle usmernenia k realizácií záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie vydané Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR (aktualizované 30.9.2020)

„Všetky krúžky nevykonávať do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu.“

(Týka sa: DFS Červené jabĺčko, karate klub, skautský krúžok, hasičský krúžok, Gymnathlon, a tanečný krúžok S3T)

Hudobná akadémia Daniel: povoľuje sa – individuálna výuka – postupovať podľa usmernení pre ZUŠ 

Cvičenia pre dospelých: povoľuje sa za dodržania podmienok vydaných pre prevádzku priestorov v kultúrnom dome (zdravotné cvičenie a aerobic)

Knižnica – prevádzka povolená s podmienkou dodržiavania hygienických opatrení

  • pri výpožičkách postupovať v zmysle odporúčaní vydaných  Slovenskou národnou knižnicou

 

Prevádzka Základnej školy:

Krízový štáb schválil nasledovné opatrenia:

Školské krúžky – povoľujú sa len tie, ktoré budú uskutočňované v kmeňovej triede so žiakmi danej triedy

ZUŠ – nepovoľuje sa skupinové vyučovanie

  • povolené je individuálne vyučovanie /1 žiak – 1 lektor/

Vstup žiakov z iných škôl je do budovy ZŠ Rovinka zakázaný.

Jazyková škola – vyučovanie sa nepovoľuje do 30.10.2020 v zmysle usmernenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (aktualizované 30.9.2020)

 

Prevádzka materskej školy:

Pri prevádzke MŠ nedochádza k žiadnym organizačným zmenám. Na základe žiadosti riaditeľky MŠ sa posiluje personál pri meraní teploty pri vstupe do objektu.

 

Prevádzka obecného úradu:

Stránkové hodiny Obecného úradu v Rovinke ostávajú nezmenené. Opätovne sa však pristupuje k telefonickému nahlasovaniu na referáte overovania a referáte evidencie obyvateľstva pri nahlasovaní na trvalý pobyt.

Referát overovania: Ing. Ľubica Ozaniaková, 02/59304057, ozaniakova@obecrovinka.sk

Referát prihlas. pobytu: Janka Kundláková, 02/59304056, kundlakova@obecrovinka.sk

Pri neohlásenej návšteve týchto referátov môže byť stránka odmietnutá.

 

Prevádzka detských ihrísk:

Všetky exteriérové ihriská patriace pod správu obce, budú z bezpečnostných, hygienických a protiepidemiologických opatrení pre verejnosť dňom 7.10.2020 do 30.10.2020 resp. do odvolania uzatvorené!

Z dôvodu zvýšeného nárastu ochorení na COVID-19 v našom okrese, (aj našej obci) krízový štáb obce Rovinka na základe vydaných usmernení a opatrení ÚVZ SR pristupuje k cieleným obmedzeniam hlavne v oblasti školstva. Cieľom je udržať našu školu a škôlku v zelených číslach.

Nedodržiavanie vydaných opatrení platných pre pohyb v exteriéri (nosenie rúšok a dodržiavanie odstupov) rodičmi na detských ihriskách viedlo k dočasnému uzatvoreniu detských ihrísk.

Žiadame týmto všetkých občanov aby boli zodpovední, hlavne voči sebe, voči ostatným a s vážnosťou brali na zreteľ všetky vydané opatrenia a zamedzili tak nekontrolovanému šíreniu pandémie.                                                                                                                               

Zasadnutie Krízového štábu obce Rovinka – 08. 10. 2020

  •  
  •  

Last modified: 8. októbra 2020