Oficálna stránka obce

Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu

22. mája 2023

Obec Rovinka vyzýva všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky v katastri obce Rovinka, aby zabezpečili ich údržbu, pokosenie.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, je každý povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy. Súčasne podľa čl. 5 Všeobecného záväzného nariadenia obce Rovinka č. 9/2015 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Rovinka (ďalej len VZN č. 9/2015) „sú vlastníci pozemku povinní:

  • starať sa o estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov, záhrad a iných súčastí nehnuteľného majetku a udržiavať ich v riadnom stave, udržiavať ich v poriadku a funkčné,
  • trvalo primerane udržiavať a upratovať vnútroblokové priestranstvá, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom,
  • upraviť konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice na hranicu vlastného pozemku tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Podľa článku 13 VZN č. 9/2015 „Za porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v rámci priestupkového konania.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. mája 2023