Oficálna stránka obce

Výzva pre majiteľov domových studní

20. októbra 2023

Katalóg nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí pre vlastný vodný zdroj

Výzva pre majiteľov domových studní v súvislosti so začiatkom projektu monitoringu domových studní a jazier v katastri obce Pod názvom: „ENVIRONMENTÁLNY SKRÍNING PODZEMNÝCH VÔD V OBCI ROVINKA“

Jedinečný projekt obce Rovinka a Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku týmto reaguje na aktuálne požiadavky novej európskej a národnej legislatívy v oblasti informovania obyvateľov. Orgány verejného zdravotníctva evidujú využívanie vody z individuálnych studní s neoverenou kvalitou aj tam kde podzemná voda v studniach môže byť vplyvom environmentálnych záťaží kontaminovaná. Bez ohľadu na to, že sa Rovinka nachádza v hornej časti Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, existujú indície, že aj v našej obci môže byť kvalita podzemnej vody ohrozená v súvislosti s toxickou skládkou CHZJD vo Vrakuni a ďalšími potenciálnymi environmentálnymi záťažami.

Analýzou vzoriek vody zo studní bude možné odborníkmi verejného zdravotníctva posúdiť prípadné riziká pre obyvateľov, ktorí studňovú vodu používajú na konzumáciu, na polievanie či na kúpanie v bazénoch alebo na osobnú hygienu, nakoľko z rôznych dôvodov nemajú pripojenie na verejný vodovod. Orgány verejného zdravotníctva odporúčajú všetkým obyvateľom obce Rovinka využívať verejný vodovod ako primárny zdroj pitnej vody, v prípade ktorého je kvalita vody pravidelne kontrolovaná.

Metodika návrhu siete pozorovacích objektov, v našom prípade domových studní, bola navrhnutá skúsenými odborníkmi v oblasti sanácií environmentálnych záťaží, a zároveň vychádza z konceptu všeobecného prúdenia podzemných vôd v oblasti za Bratislavou smerom na Žitný ostrov. Rovinka sa nachádza na južnej strane potenciálneho kontaminačného mraku zo skládky CHZJD.

Úrad verejného zdravotníctva SR víta iniciatívu obce Rovinka, ktorá môže prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti o pitnej vode a o možnostiach požívania podzemnej vody z individuálnych studní. Navrhol spoluprácu formou konzultačnej resp. poradenskej činnosti a v súlade s aktuálnymi kapacitami svojich laboratórií.

V 12 lokalitách, na ktoré bola celá obec Rovinka v rámci skríningu rozdelená, hľadáme majiteľov vŕtaných domových studní. Preto vyzývame obyvateľov obce Rovinka, ktorí majú o takýto špecifický rozbor vody z vŕtaných studní záujem, aby obratom napísali na email: basta@obecrovinka.sk a uviedli adresu a hĺbku studne, ideálne aj s aktuálnou hĺbkou hladiny podzemnej vody.

V prípade veľkého záujmu Komisia vyberie tie studne, ktoré najlepšie zodpovedajú požiadavkám štúdie, a to už najneskôr začiatkom novembra 2023. Uprednostňuje studne s potencionálne celoročným prístupom a dostupnosťou studne k odberu vzoriek vody vo vopred zverejnených dátumoch realizovania odberov. Odbery sa plánujú uskutočňovať počas obdobia 2 – 3 rokov v závislosti od ďalších faktorov a aj financií.

Náklady na realizáciu rozborov budú čiastočne hradené z projektu nášho odborného partnera a prostredníctvom príspevkov dobrovoľných darcov a donorov na transparentný účet obce Rovinka, zriadený za týmto účelom.

Ďakujeme vám za súčinnosť a súčasne za vašu dôveru. Ďakujeme vám aj za záujem chrániť naše prírodné dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

S úctou

Ing. Veronika Basta
Predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku
basta@obecrovinka.sk

 

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. októbra 2023