Oficálna stránka obce

Výzva na členov do komisií obecného zastupiteľstva

26. novembra 2022

Dôležitým prvkom obecného zastupiteľstva sú komisie, ktoré obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pozostávajú z poslancov ako aj ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Nakoľko je v záujme obce, aby sa mohli aktívny občania podieľať na jej ďalšom rozvoji, vyhlasuje sa verejná výzva na členov komisie obecného zastupiteľstva. Prihlásiť sa za člena komisie môže ktokoľvek, kto dovŕšil 18 rokov a má záujem pôsobiť aktívne a odborne v rámci jednotlivých komisií. Podmienkou prihlásenia sa, je zaslať jednoduchý profesijný životopis s uvedením, v ktorej komisii má uchádzač záujem pracovať a prečo, na e-mail: kacer@obecrovinka.sk najneskôr do 5. decembra 2022. Záujemca sa môže uchádzať o členstvo v týchto komisiách:

  • sociálno – kultúrna
  • športovo-školská
  • stavebno – dopravná
  • finančná
  • ochrany životného prostredia a verejného poriadku

O členoch komisie rozhoduje obecné zastupiteľstvo a členstvo nie je nárokovateľné. Členstvo v komisií je aj finančne honorované.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. novembra 2022