Oficálna stránka obce

Výsledky komplexného rozboru vody v obci

1. augusta 2017

V nadväznosti na oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o možných ekologických dopadoch skládky Vrakunská cesta na okolité mestské časti Bratislava a okolité obce zabezpečila obec Rovinka prostredníctvom kandidáta na predsedu VÚC Bratislava a poslanca NR SR za stranu SAS p. Juraja Drobu komplexný rozbor vody zo studní v Rovinke. Rozbor uskutočnilo Skúšobné laboratórium akreditované CAI (ALS Czech republic s.r.o).

V rámci skúšobného rozboru bolo preverených 6 zložiek farmaceutických zlúčenín, 26 zložiek katiónov kovov, 8 zložiek BTEX, 30 zložiek halogenovaných prchavých organických zlúčenín, 4 zložky nehalogenovaných prchavých organických zlúčenín, 9 zložiek polychlorovaných bifenylov, 39 zložiek organochlorových pesticídov a 335 zložiek pesticídov. Z uvedeného počtu zložiek pre pesticídy bol prekročený limit podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov len u 3 zložiek:

27.6.2017 10:40, PR1732763-001

 Parameterjednotkamedza stanoviteľnostiVýsledok
Atrazine-desethylµg/L0.010.013
Atrazineµg/L0.010.033
Chloridazon-desphenylµg/L0.030.278

Odporúčaný limit pesticídu chloridazon-desphenyl prekročený v preverovanej vzorke však neprekročil odporúčaný limit pre Českú republiku (ktorý je 200 krát vyšší ako stanovený limit v Slovenskej republike).

K výsledkom merania a ďalšiemu postupu sa stretlo vedenie obce Rovinka s p. Jurajom Drobom (poslanec NR SR za stranu SAS a kandidát na predsedu VÚC Bratislava) a s expertkou na environmentalistiku p. Annou Zemanovou (poslankyňa NR SR za stranu SAS) dňa 25.7.2017.

Podrobnosti o skládke Vrakunská cesta a jej dopadoch na okolie vrátane otázok môžu občania nájsť na webovej stránke: www.minzp.sk/vrakuna.

Stanovisko k rozboru vody

Rozbor vody

Ing. Ľubomír Dubeň, hlavný kontrolór obce Rovinka

  •  
  •  
  •  

Last modified: 8. októbra 2017