Oficálna stránka obce

Všeobecne záväzné nariadenia

PlatnéNávrhArchív
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť odRokPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka D3 ∕ 201702.06.2017201744

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 14 ∕ 2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva D1 ∕ 201501.01.2016201535

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 3 ∕ 201914.03.2019201957

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 4 ∕ 202010.09.2020202070

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách... 6 ∕ 201901.09.2019201960

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3 ∕ 2017 o poplatku za rozvoj 9 ∕ 201901.01.2020201963

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 4 ∕ 201701.01.2018201747

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 8 ∕ 201931.12.2019201962

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 6 ∕ 201728.12.2017201749

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny územného plánu obce Rovinka 8 ∕ 201326.01.2013201317

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Rovinka, zmeny a doplnky č. 1-2009 5 ∕ 201028.10.2010201008

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rovinka 2 ∕ 200126.07.2001200101

pdf
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12 ∕ 2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1 ∕ 201428.03.2014201423

pdf
VZN o dani za psa 10 ∕ 201901.01.2020201964

pdf
VZN o dani z nehnuteľností 12 ∕ 201901.01.2020201966

pdf
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 4 ∕ 201301.01.2013201314

pdf
VZN o miestnej dani za predajné automaty 5 ∕ 201301.01.2013201315

pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie 6 ∕ 201301.01.2013201316

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka 14 ∕ 201301.01.2014201322

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11 ∕ 201901.01.2020201965

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj 3 ∕ 201701.01.2018201746

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 2 ∕ 201825.10.2018201852

pdf
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka 2 ∕ 202001.04.2020202068

pdf
VZN o organizácií miestneho referenda 4 ∕ 201007.10.2010201007

pdf
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 12 ∕ 201322.10.2013201320

pdf
VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Rovinka 1 ∕ 201115.07.2011201110

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe ich úhrady 2 ∕ 2019 14.03.2019 201956

pdf
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 3 ∕ 200401.01.2004200403

pdf
VZN o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka 1 ∕ 201709.02.2017201741

pdf
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 5 ∕ 2015 26.10.2015 201529

pdf
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi; finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea 9 ∕ 201315.02.2013201318

pdf
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rovinka 7 ∕ 201501.01.2016201531

pdf
VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Rovinka 4 ∕ 201624.11.2016201639

pdf
VZN o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce Rovinka 14 ∕ 200924.09.2009200906

pdf
VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka 3 ∕ 201831.12.2018201853

pdf
VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka 3 ∕ 202020.04.2020202069

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 202013.02.2020202067

pdf
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 5 ∕ 201901.09.2019201959

pdf
VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Rovinka zriadenej obcou 8 ∕ 201501.01.2016201532

pdf
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Rovinka 2 ∕ 201514.07.2015201527

pdf
VZN o verejnom poriadku na území obce 9 ∕ 201501.01.2016201533

pdf
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 7 ∕ 201901.01.2020201961

pdf
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 7 ∕ 201701.01.2018201750

pdf
VZN o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 2 ∕ 200601.01.2006200604

pdf
VZN ∕ Požiarny poriadok obce 2 ∕ 201120.07.2011201111

pdf
VZN ∕ Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka 1 ∕ 201515.07.2015201526

pdf
VZN ∕ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Rovinka 1 ∕ 200910.03.2009200905

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 4 ∕ 201914.06.2019201958
TypeVšeobecne záväzné nariadenieZverejnenéPoradie

pdf
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ 22.08.20172017-006

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 11.08.20202020-005

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach... 29.07.20192019-007

pdf
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke 26.10.20202020-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým ruší VZN obce Rovinka 11 ∕ 2015 12.03.20192019-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 27.11.20182018-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 12.02.20192019-003

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3-2017 o poplatku za rozvoj 20.11.20192019-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 24.11.20172017-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3-2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 20.11.20192019-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 29.09.20172017-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka - Štatú obce Rovinka 10.05.20192019-005

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o chove, držaní a vodení psov na území obce Rovinka 08.06.20202020-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani za psa 20.11.20192019-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani z nehnuteľností 25.11.20192019-012

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.11.20192019-013

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 27.11.20172017-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za rozvoj 24.11.20172017-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 09.10.20182018-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady 12.02.20192019-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka 23.11.20182018-003

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 13.01.20202020-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 24.01.20182018-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 20.11.20192019-011

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 27.11.20172017-011

pdf
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka 18.02.20202020-002

pdf
Návrh VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka 11.03.20202020-003

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 14.05.20192019-006

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka 15.01.20192019-001
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť doRokPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľností D2 ∕ 201531.12.20192015

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D1 ∕ 201731.08.20192017

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2016 o miestnom poplatku za rozvoj D2 ∕ 201731.12.20172017

pdf
Dodatok č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D4 ∕ 201731.08.20192017

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 4 ∕ 201813.02.20192018

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2 ∕ 2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ; o určení výšky príspevku... 4 ∕ 201531.08.20162015

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti 3 ∕ 201431.12.20192014

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti v obci Rovinka 1 ∕ 201331.12.20142013

pdf
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky v ZŠ, o určení výšky prísp. za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení prísp. v ŠK a ŠJ 2 ∕ 201431.08.20162014

pdf
VZN o miestnej dani za psa 3 ∕ 201331.12.20192013

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 7 ∕ 201331.12.20132013

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 5 ∕ 201731.12.20192017

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 6 ∕ 201531.12.20172015

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj 5 ∕ 201631.12.20172016

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stabnými odpadmi na území obce Rovinka 2 ∕ 201630.11.20182016

pdf
VZN o opatrovateľskej službe 10 ∕ 201313.03.20192013

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Rovinka 6 ∕ 201013.03.20192010

pdf
VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 3 ∕ 201230.12.20192012

pdf
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 13 ∕ 201331.12.20192013

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka škol. zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 201609.02.20172016

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka škol. zariadení na území obce Rovinka 2 ∕ 201723.02.20182017

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 201813.02.20192018

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 201912.02.20202019

pdf
VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosti v ŠK a ŠJ 3 ∕ 201631.08.20192016

pdf
VZN umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií 1 ∕ 200431.12.20192004

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 11 ∕ 201513.06.20192015