Oficálna stránka obce

Všeobecne záväzné nariadenia

PlatnéNávrhArchív
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť odRokPoradie

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie pre seniorov a zdravotne alebo sociálne znevýhodnených občanov obce Rovinka6 ∕ 202301.11.2023202386

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3 ∕ 2017 o poplatku za rozvoj 9 ∕ 201901.01.2020201963

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka4 ∕ 201701.01.2018201747

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 8 ∕ 201931.12.2019201962

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh6 ∕ 201728.12.2017201749

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny územného plánu obce Rovinka8 ∕ 201326.01.2013201317

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Rovinka, zmeny a doplnky č. 1-20095 ∕ 201028.10.2010201008

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rovinka2 ∕ 200126.07.2001200101

pdf
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke 5 ∕ 202025.12.2020202071

pdf
VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rovinka1 ∕ 202415.02.2024202497

pdf
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke11 ∕ 202301.01.2024202391

pdf
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12 ∕ 2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1 ∕ 201428.03.2014201423

pdf
VZN o chove, vodení a držaní psov v obci Rovinka6 ∕ 202025.12.2020202072

pdf
VZN o dani za psa10 ∕ 202301.01.2024202390

pdf
VZN o dani za ubytovanie7 ∕ 202301.01.2024202387

pdf
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva12 ∕ 202301.01.2024202392

pdf
VZN o dani z nehnuteľností9 ∕ 202301.01.2024202389

pdf
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 4 ∕ 201301.01.2013201314

pdf
VZN o miestnej dani za predajné automaty 5 ∕ 201301.01.2013201315

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady13 ∕ 202301.01.2024202393

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj3 ∕ 201701.01.2018201746

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka5 ∕ 202315.06.2023202385

pdf
VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Rovinka16 ∕ 202330.12.2023202396

pdf
VZN o ochrannom pásme pohrebísk7 ∕ 202001.01.2021202073

pdf
VZN o organizácií miestneho referenda4 ∕ 201007.10.2010201007

pdf
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 12 ∕ 201322.10.2013201320

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe ich úhrady 2 ∕ 2019 14.03.2019 201956

pdf
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach3 ∕ 200401.01.2004200403

pdf
VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka4 ∕ 202324.05.2023202384

pdf
VZN o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka1 ∕ 201709.02.2017201741

pdf
VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja15 ∕ 202301.01.2024202395

pdf
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka8 ∕ 202301.01.2024202388

pdf
VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie pre seniorov a zdravotne alebo sociálne znevýhodnených občanov obce Rovinka3 ∕ 202301.05.2023202383

pdf
VZN o poskytovaní sociálnych dávok a finančných príspevkov14 ∕ 202301.01.2024202394

pdf
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rovinka 7 ∕ 201501.01.2016201531

pdf
VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Rovinka4 ∕ 201624.11.2016201639

pdf
VZN o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce Rovinka14 ∕ 200924.09.2009200906

pdf
VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka2 ∕ 202225.05.2022202280

pdf
VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka3 ∕ 201831.12.2018201853

pdf
VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka3 ∕ 202020.04.2020202069

pdf
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia1 ∕ 202322.02.2023202381

pdf
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia1 ∕ 202224.02.2022202279

pdf
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach2 ∕ 202301.03.2023202382

pdf
VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Rovinka zriadenej obcou 8 ∕ 201501.01.2016201532

pdf
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Rovinka 2 ∕ 201514.07.2015201527

pdf
VZN o verejnom poriadku na území obce 9 ∕ 201501.01.2016201533

pdf
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 7 ∕ 201901.01.2020201961

pdf
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb7 ∕ 201701.01.2018201750

pdf
VZN ∕ Požiarny poriadok obce2 ∕ 201120.07.2011201111

pdf
VZN ∕ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Rovinka1 ∕ 200910.03.2009200905

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 4 ∕ 201914.06.2019201958
TypeVšeobecne záväzné nariadenieZverejnenéPoradie

pdf
Navrh VZN č. o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka30.11.20202020-008

pdf
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ22.08.20172017-006

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu11.08.20202020-005

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2023 o sociálnych službách12.09.20232023-008

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach...29.07.20192019-007

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke27.10.20232023-010

pdf
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke26.10.20202020-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým ruší VZN obce Rovinka 11 ∕ 201512.03.20192019-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka27.11.20182018-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka12.02.20192019-003

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3-2017 o poplatku za rozvoj20.11.20192019-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka24.11.20172017-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3-2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole20.11.20192019-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh29.09.20172017-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka - Štatú obce Rovinka10.05.20192019-005

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o chove, držaní a vodení psov na území obce Rovinka08.06.20202020-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani za psa20.11.20192019-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani z nehnuteľností25.11.20192019-012

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady25.11.20192019-013

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka27.11.20172017-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za rozvoj24.11.20172017-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka09.10.20182018-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady12.02.20192019-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka23.11.20182018-003

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka12.01.20212021-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka13.01.20202020-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka24.01.20182018-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane20.11.20192019-011

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb27.11.20172017-011

pdf
Návrh VZN o dani za psa27.10.20232023-012

pdf
Návrh VZN o dani za ubytovanie27.10.20232023-013

pdf
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka24.11.20232023-017

pdf
Návrh VZN o dani z nehnuteľností27.10.20232023-011

pdf
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady24.11.20232023-018

pdf
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30.11.20212021-003

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka12.01.20212021-001

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka16.05.20232023-007

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka30.11.20212021-004

pdf
Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Rovinka27.11.20232023-019

pdf
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka18.02.20202020-002

pdf
Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka03.04.20232023-006

pdf
Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka14.03.20232023-004

pdf
Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdoja24.11.20232023-015

pdf
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka17.01.20232023-003

pdf
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka27.10.20232023-009

pdf
Návrh VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školáchNávrh VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka13.06.20222022-003

pdf
Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie pre seniorov a zdravotne alebo sociálne znevýhodnených občanov obce Rovinka14.03.20232023-005

pdf
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych dávok a finančných príspevkov24.11.20232023-016

pdf
Návrh VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka25.04.20222022-002

pdf
Návrh VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka11.03.20202020-003

pdf
Návrh VZN o určení spoločného školského obvodu24.11.20232023-014

pdf
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia17.01.20232023-001

pdf
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia11.01.20222022-001

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka14.05.20192019-006

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka30.11.20202020-007

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach17.01.20232023-002

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach30.11.20212021-005

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka15.01.20192019-001

pdf
návrh vzn zásady hospodárenia s majetkom obce rovinka17.01.20242024-001
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť doRokPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľnostíD2 ∕ 201531.12.20192015

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJD1 ∕ 201731.08.20192017

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce RovinkaD3 ∕ 201702.06.201701.01.20242017

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2016 o miestnom poplatku za rozvojD2 ∕ 201731.12.20172017

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 14 ∕ 2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstvaD1 ∕ 201501.01.201601.01.20242015

pdf
Dodatok č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJD4 ∕ 201731.08.20192017

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka4 ∕ 201813.02.20192018

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka3 ∕ 201914.03.201901.01.20242019

pdf
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu4 ∕ 202010.09.202001.01.20212020

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2 ∕ 2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ; o určení výšky príspevku...4 ∕ 201531.08.20162015

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách...6 ∕ 201901.09.201901.01.20212019

pdf
VZN o dani za psa 10 ∕ 201901.01.2020201901.01.2024

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti 3 ∕ 201431.12.20192014

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti v obci Rovinka 1 ∕ 201331.12.20142013

pdf
VZN o dani z nehnuteľností 12 ∕ 201901.01.202001.01.20242019

pdf
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky v ZŠ, o určení výšky prísp. za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení prísp. v ŠK a ŠJ2 ∕ 201431.08.20162014

pdf
VZN o miestnej dani za psa 3 ∕ 201331.12.20192013

pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie 6 ∕ 201301.01.201301.01.20242013

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 7 ∕ 201331.12.20132013

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka 14 ∕ 201301.01.201401.01.20242013

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady4 ∕ 202101.01.202201.01.20242021

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11 ∕ 201901.01.2020201965

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka5 ∕ 201731.12.20192017

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 6 ∕ 201531.12.20172015

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj5 ∕ 201631.12.20172016

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stabnými odpadmi na území obce Rovinka2 ∕ 201630.11.20182016

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka1 ∕ 202131.12.20212021

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka2 ∕ 201824.02.20212018

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka3 ∕ 202114.06.20232021

pdf
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka2 ∕ 202001.04.202025.12.20202020

pdf
VZN o opatrovateľskej službe 10 ∕ 201313.03.20192013

pdf
VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Rovinka1 ∕ 201115.07.201125.12.20.20202011

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Rovinka6 ∕ 201013.03.20192010

pdf
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 5 ∕ 2015 26.10.2015 201501.01.2024

pdf
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi; finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea 9 ∕ 201315.02.201301.01.20242013

pdf
VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole3 ∕ 201230.12.20192012

pdf
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 13 ∕ 201331.12.20192013

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka škol. zariadení na území obce Rovinka1 ∕ 201609.02.20172016

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka škol. zariadení na území obce Rovinka2 ∕ 201723.02.20182017

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka1 ∕ 201813.02.20192018

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka1 ∕ 201912.02.20202019

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 202013.02.202025.02.20212020

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka2 ∕ 202123.02.20222021

pdf
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec5 ∕ 201901.09.201901.01.20212019

pdf
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec8 ∕ 202001.01.202101.01.20222020

pdf
VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach5 ∕ 202101.01.202201.03.20232021

pdf
VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosti v ŠK a ŠJ3 ∕ 201631.08.20192016

pdf
VZN o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie2 ∕ 200601.01.200601.01.20242006

pdf
VZN umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií1 ∕ 200431.12.20192004

pdf
VZN ∕ Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka 1 ∕ 201515.07.201515.02.20242015

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 11 ∕ 201513.06.20192015