Oficálna stránka obce

Vplyv trvalého pobytu v obci na podielové dane

24. októbra 2018

Nakoľko pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami je jednou z hlavných tém kandidátov či už na starostu alebo poslancov prihlasovanie občanov na trvalý pobyt v obci a následný vplyv takýchto osôb na príjmy obce, pripravil som podrobnejšie informácie podľa skutočných prepočtov a nie odhadov, ktoré kandidáti používajú. 

Základný príjem obce predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane). Na výšku podielových daní pre obec má vplyv niekoľko faktorov s rôznou váhou vplyvu, ktoré zjednodušene môžeme charakterizovať takto:

  • počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
  • zaradenie obce do veľkostnej kategórie podľa počtu obyvateľov
  • počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
  • počet žiakov škôl a školských zariadení

Pre rok 2018 je odhadovaný príjem z podielových daní pre obec Rovinka vo výške 1 396 861 €. Podrobnejšie môžeme jednotlivé vplyvy zhodnotiť nasledovne:

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci sa zohľadňuje v 2 ukazovateľoch. Pre rok 2018 sa vychádza z počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci k dátumu 1. 1. 2017, ktorý bol 3 681. Celková hodnota vplyvu obyvateľov dosiahla hodnotu 616 107 €, čo predstavuje 167,37 € na obyvateľa s trvalým pobytom v obci.

Osobitnou kategóriou, ktorá sa zohľadňuje pri výpočte je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. Opäť sa vychádza zo stavu k dátumu 1. 1. 2017. Hodnota vplyvu tejto kategórie pre rok 2018 je 38 880 €, čo pri počte 416 obyvateľov nad 62 rokov predstavuje prírastok 93,46 € na obyvateľa.

Súčasťou príspevku na žiakov škôl a školských zariadení je aj príspevok na centrá voľného času, ktorý sa ako jediný vypočítava z počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom vo veku od 5 do 15 rokov a nie z počtu žiakov, pri ktorých sa trvalý pobyt nezohľadňuje. Hodnota tohto príspevku je 45 921 €, čo pri počte 496 detí predstavuje prírastok na dieťa 92,58 €.

Na základe vyššie uvedeného možno uviesť, že z pohľadu výšky podielových daní je hodnota každého obyvateľa prihláseného na trvalý pobyt v obci je pre rok 2018 vo výške 167,37 €, vplyv každého obyvateľa nad 62 rokov s trvalý pobytom je 260,83 € a vplyv každého dieťaťa od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom je 259,95 €.

Modelový príklad:
Pokiaľ by sme uvažovali, že v obci Rovinka nie je na trvalý pobyt prihlásených 1 000 obyvateľov, ktorí v obci reálne žijú, tak pri vekovom rozvrstvení obce, bol výpadok na podielových daniach pre rok 2018 v sume 190 429 €.

Na záver výzva k tým, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Rovinka: “Pokiaľ sa plánujete v blízkej budúcnosti prihlásiť v obci na trvalý pobyt, z pohľadu vplyvu na podielové dane, je lepšie sa prihlásiť do konca roka ako až v novom roku. Ak sa prihlásite do 31. 12. 2018, obec váš prínos pocíti už počas roka 2020, ak sa prihlásite až 2. 1. 2019 a neskôr, váš vplyv sa prejaví najskôr v roku 2021.”

Ing. Tomáš Káčer

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 24. októbra 2018