Oficálna stránka obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – hlasovacie preukazy, delegovanie do komisií

26. júla 2023

Hlasovacie preukazy

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 zverejňujeme e-mailovú adresu na žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (HP): obecrovinka@obecrovinka.sk Žiadosti treba doručiť najneskôr do 29. 09. 2023. HP sa vydávajú (osobné prevzatie) od 16. 08. 2023 do 29. 09. 2023 do 12.00 h.

 

Okrsková volebná komisia

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 zverejňujeme e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie: obecrovinka@obecrovinka.sk

V obci Rovinka sú zriadené 4 okrskové volebné komisie. Oznámenia treba doručiť najneskôr do 21. 08. 2023.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná (v obci Rovinka boli utvorené 4 volebné okrsky, politická strana alebo koalícia môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do 4 volebných komisií).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby

– oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

– meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní konkrétna obec na svojom webovom sídle (obecrovinka@obecrovinka.sk).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. júla 2023