Oficálna stránka obce

Úradné oznamy

Úradné oznamyArchív
TypeÚradné oznamyDátum ZverejneniaPoradie

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre objekty SO 01 - Distribučný rozvod NN26.03.2024026

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre objekty SO 01 stavby BA_Rovinka, Športová TS 0055-011, TS, VNK, NN13.03.2024022

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia04.06.2024035

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Húska18.03.2024025

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra17.06.2024039

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 01 - Distribučný rozbor NN30.01.2024011

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever26.04.2024033

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny - Železničná ul.21.02.2024019

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín - Vojenská ul.05.02.2024013

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín - Krásna ul.15.03.2024024

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania spojeného so zmenou v užívaní stavby07.04.2024037

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rekreačný objekt Modrá voda - Jazerná04.04.2024027

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rovinka - Stred, 3. etapa a nariadení ústneho pojednávania17.06.2024038

pdf
Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania_Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - pásový triedič05.02.2024012

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu18.04.2024032

pdf
Oznámenie pre verejnosť – zverejnenie zámeru Krematórium zvierat Bratislava09.02.2024015

pdf
Oznámenie vo veci odvolania voči rozhodnutiu obce Rovinka20.02.2024018

pdf
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 202415.03.2024023

pdf
Rozhodnutie ministra č. 18_2024 pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever12.02.2024016

pdf
Rozhodnutie ministra č. 18_2024 pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever právoplatnosť17.04.2024031

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.05.2024034

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby anténny systéme - Sajt 0216BR_Dunasjká Lužná-Orange Slovensko a.s.12.04.2024028

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Predĺženie Jarnej ulice, Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka15.04.2024029

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie existujúcej križovatky Rovinka - stred30.01.2024010

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre zámer o navrhovanej činnosti Krematórium zvierat Bratislava07.03.2024021

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre strategický dokument Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 4_202212.02.2024017

pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Centrum energetického zhodnotenia odpadov, Slovnaft, a.s.17.04.2024030

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Cyklistická komunikácia - I. etapa, Hrádza Kováčska ul. - ŽSR Nové Košariská05.06.2024036

pdf
Súhlas s odstránením reklamných stavieb neznámych vlastníkov08.02.2024014

pdf
Výzva na vykonanie výrubu,orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN-VVN29.01.2024009

pdf
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202328.02.2024020
2023
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k Oznámeniu o dobrovoľnej dražbe24.05.202319.09.2023040

pdf
Dodatočné stavebné povolenie a povolenie užívania na stavbu Garáž14.06.202319.09.2023045

pdf
Dodatočné stavebné povolenie a povolenie užívania na stavbu Rodinný dom - Rovinka16.01.202328.03.2023005

pdf
Kolaudačné rozhodnutie na objekty SO 04, 07.1, 2 stavby Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete24.04.202323.06.2023035

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre objekt SO 701 stavby Rovinka IBV Stred06.12.202315.02.2024106

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia12.10.202315.02.2024081

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia17.04.202323.06.2023034

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia21.11.202315.02.2024099

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia27.10.202315.02.2024086

pdf
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe12.05.202323.06.2023037

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Cebula13.03.202323.06.2023021

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Foľtánová25.08.202319.09.2023064

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Foľtánová27.06.202319.09.2023049

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ivanov07.06.202319.09.2023042

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Janík08.06.202319.09.2023043

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kalivodová, Sarsevanidze18.10.202315.02.2024082

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kociánová09.06.202319.09.2023044

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kollárová15.11.202315.02.2024095

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kollárová21.06.202319.09.2023047

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kollárová22.11.202315.02.2024100

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kollárová22.12.202315.02.2024112

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roder, Vojtko28.02.202328.03.2023018

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roder09.02.202328.03.2023013

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Selivanov29.05.202319.09.2023041

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stauder22.05.202323.06.2023038

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vysidalko27.03.202323.06.2023027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Štock, Selivanová12.07.202319.09.2023052

pdf
Oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu SLOVNAFT24.04.202323.06.2023036

pdf
Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti28.07.202319.09.2023055

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 4_202229.03.202323.06.2023028

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania SO 01 - Podzemné vedenie a PS 01 - Transformačná stanica07.08.202319.09.2023063

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania SO 701 kabelizácia VNV07.08.202319.09.2023060

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho pojednávania na SO 07.1, 07.2, 04 pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete26.01.202328.03.2023007

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Garáž04.04.202323.06.2023031

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Novostavba RD Čerešňová - A06.07.202319.09.2023050

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu Rozšíenie_Prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou27.10.202315.02.2024090

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu Ulica pri kniežacích mohylách13.02.202328.03.2023014

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná10.11.202315.02.2024093

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia časti stavby na prevádzku rozvozu jedla a kozmetický salón23.11.202315.02.2024101

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny - Hlavná ul.25.09.202315.02.2024078

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka - ul. Sadová20.09.202315.02.2024076

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka - ul. Školská20.09.202315.02.2024075

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Dvojdom01.08.202319.09.2023058

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre SO stavby IBV 12 RD Rovinka28.08.202319.09.2023065

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu MPR polyfunkčný objekt Rovinka05.04.202323.06.2023032

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu MPR polyfunkčný objekt Rovinka12.04.202323.06.2023033

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Cyklistická komunikácia I. etapa, hrádza Kováčska ulica - ŽSR Nové Košariská18.09.202315.02.2024073

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE IBV ROVINKA - TRHOVÉ POLIA16.01.202328.03.2023004

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE IBV ROVINKA - TRHOVÉ POLIA30.01.202328.03.2023011

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre SO 04.1 stavby Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia27.10.202315.02.2024089

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre SO 04.2, 05 stavby Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia31.10.202315.02.2024092

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre SO stavby IBV 12 RD Rovinka08.09.202315.02.2024070

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Rovinka - Polyfunkčný objekt Platan 1 a Platan 2 ďaťďová kanalizácia a ORL10.07.202319.09.2023051

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu IBV Rovinka - Cínová II21.06.202319.09.2023046

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre SO 02 stavby IBV Rovinka - Trhové Polia08.09.202315.02.2024071

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre SO 03 stavby IBV Rovinka - Trhové Polia31.08.202319.09.2023066

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre stavbu MPR Polyfunkčný objekt, dažďová kanalizácia a ORL29.03.202323.06.2023029

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania spojeného miestnym zisťovaním pre SO 10 VN vedenie vonkajšie02.08.202319.09.2023059

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby Rodinné domy Rovinka, ul. Majerská - líniová inžinierska stavba komunikačnej siete pre elektronické komunikácie15.12.202315.02.2024108

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Dvojdom - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami20.02.202328.03.2023015

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie existujúcej križovatky Rovinka - stred19.12.202315.02.2024109

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Bošňáková27.10.202315.02.2024087

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gulová28.07.202319.09.2023056

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ivanov03.04.202323.06.2023030

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Malacká04.01.202328.03.2023001

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Topoľovský20.09.202315.02.2024077

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Čižniar26.06.202319.09.2023048

pdf
Povolenie pre SO 04 , 05 stavby IBV Rovinka - Cínová II06.09.202315.02.2024068

pdf
Povolenie vodnej stavby Polyfunkčný objekt Platan 1 a Platan 2 dažďová kanalizácia a ORL07.09.202315.02.2024069

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná20.12.202315.02.2024110

pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu Zmena stavby pred jej dokončením - prestavba na budovu ZUŠ04.09.202315.02.2024067

pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Ulica pri kniežacích mohylách27.03.202323.06.2023025

pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu Technická infraštruktúra obec Miloslavov13.11.202315.02.2024094

pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o rozklade pre stavbu D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever30.01.202328.03.2023010

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby anténny systém - Sajt16.03.202323.06.2023022

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Dvojdom - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami27.03.202323.06.2023026

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Súbor troch rodinných domov17.03.202323.06.2023023

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby ÚOK_SOK 22KV ES P. Biskupice - Šamorín30.11.202315.02.2024104

pdf
Rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu - Janík31.07.202319.09.2023057

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií - Sadová25.10.202315.02.2024084

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií - Školská27.10.202315.02.2024085

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever10.01.202328.03.2023002

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná12.01.202328.03.2023003

pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby anténny systém - Sajt Dunajská Lužná04.12.202315.02.2024105

pdf
Schválenie dokumentu Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senec23.11.202315.02.2024102

pdf
Stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre SO 01 pre stavby Polyfunkčný objekt PLATAN 1 a Polyfunkčný objekt PLATAN 220.12.202315.02.2024111

pdf
Stavebné povolenie na SO 04.01, 04.02 pre stavbu Súbor rodinných domov Rovinka stred II. etapa27.01.202328.03.2023008

pdf
Stavebné povolenie na SO 05 stavby MPR, Polyfunkčný objekt Rovinka07.08.202319.09.2023061

pdf
Stavebné povolenie na SO 06.01 pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia22.02.202328.03.2023017

pdf
Stavebné povolenie na SO 07 Prekládka slaboprúd - ORANGE26.01.202328.03.2023006

pdf
Stavebné povolenie na SO 101, 102, 103 pre stavbu IBV 12 RD Rovinka18.10.202315.02.2024083

pdf
Stavebné povolenie na SO 301, 302, 501 pre stavbu IBV 12 RD Rovinka27.10.202315.02.2024088

pdf
Stavebné povolenie na niektoré SO stavby Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia13.12.202315.02.2024107

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Dvojdom - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami19.09.202315.02.2024074

pdf
Stavebné povolenie na stavbu KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE IBV ROVINKA - TRHOVÉ POLIA21.03.202323.06.2023024

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia29.11.202315.02.2024103

pdf
Stavebné povolenie na stavbu MPR, Polyfunkčný objekt Rovinka07.08.202319.09.2023062

pdf
Stavebné povolenie na vodnú stavbu IBV Rovinka - Cínová II príst. komunikácia + príslušná technická infraštruktúra26.07.202319.09.2023054

pdf
Stavebné povolenie na vodnú stavbu MPR Polyfunkčný objekt, dažďová kanalizácia a ORL17.07.202319.09.2023053

pdf
Stavebné povolenie na vodnú stavbu pre SO 02 stavby IBV Rovinka - Trhové Polia12.10.202315.02.2024080

pdf
Stavebné povolenie na vodnú stavbu pre SO 03 stavby IBV Rovinka - Trhové Polia29.09.202315.02.2024079

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu pre stavbu D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever30.01.202328.03.2023009

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla - VOLKSWAGEN TOURAN13.11.202315.02.2024095

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla - ŠKODA FELICIA16.11.202315.02.2024098

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Kollárová02.02.202328.03.2023012

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Kollárová21.02.202328.03.2023016

pdf
Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Rovinka16.11.202315.02.2024096

pdf
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - Kvetná ul.16.11.202315.02.2024097

pdf
Výzva na voľby členov rady materskej školy30.10.202315.02.2024091

pdf
Výzva na zrealizovanie náprav uvedenia hrádze do pôvodného stavu22.05.202315.02.2024039

pdf
Zmena stavby pred jej dokončením - Novostavba RD Čerešňová - A14.09.202315.02.2024072

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.202210.03.202315.02.2024020

pdf
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202228.02.202315.02.2024019
2022
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami28.09.202216.12.2022084

pdf
Dodatočné oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami28.09.202216.12.2022085

pdf
Dodatočné stavebné povolenie a povolenie užívania na stavbu Rekonštrukcia bytu č. 214.02.202210.05.2022010

pdf
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti22.09.202216.12.2022080

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná10.08.202214.09.2022068

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná10.08.202214.09.2022069

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.06.202214.09.2022052

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná24.06.202214.09.2022055

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná27.12.202213.02.2023122

pdf
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu SO 01.1 Autobusová zastávka smer Bratislava05.12.202230.12.2022109

pdf
Oprava zrejmej chyby v stavebnom povolení pre SO 05 Distribučný rozvod NN pre stavbu IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra10.05.202214.09.2022040

pdf
Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky23.11.202216.12.2022104

pdf
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe24.10.202216.12.2022099

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Birďanová24.03.202214.09.2022023

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Foľtán06.04.202214.09.2022027

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Foľtánová24.06.202214.09.2022056

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Foľtánová25.07.202214.09.2022064

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ivaničová29.09.202220.10.2022087

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kissová, Dinev20.01.202210.05.2022002

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kissová23.09.202220.10.2022083

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kubalová05.12.202230.12.2022108

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Petráš06.04.202214.09.2022026

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roder11.10.202216.12.2022092

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Varzhelskyi20.10.202216.12.2022096

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko21.03.202214.09.2022021

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko26.01.202210.05.2022004

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vojtko26.05.202214.09.2022044

pdf
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe05.12.202230.12.2022112

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná28.07.202214.09.2022065

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná29.04.202214.09.2022034

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením na stavbu Prestavba chaty16.08.202214.09.2022070

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby RD2BJ25.05.202214.09.2022043

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná07.12.202230.12.2022113

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavbypre stavbu IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra12.04.202214.09.2022030

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene účelu využitia stavby26.01.202210.05.2022003

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie v lokalite ulice Krajná na pozemku KN-C 115_114.09.202220.10.2022078

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie v lokalite ulice Krásna na pozemku KN-C 164108.08.202214.09.2022066

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie v lokalite ulice Krátka na pozemku KN-C 1727_723.09.202220.10.2022082

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny28.02.202214.09.2022012

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín10.02.202210.05.2022009

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín28.02.202214.09.2022013

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu Garáž18.10.202216.12.2022094

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka07.04.202214.09.2022028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na objekt SO 01 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra13.10.202216.12.2022093

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu KOMUNIKÁCIA A INŽINIERSKE SIETE IBV ROVINKA - TRHOVÉ POLIA28.09.202216.12.2022086

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 110.05.202214.09.2022037

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 210.05.202214.09.2022038

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu RD2BJ28.02.202214.09.2022015

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky na stavbu SO-07 Prekládka slaboprúd-ORANGE14.12.202230.12.2022115

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekt SO 02 pre stavbu IBV Rovinka - Cínová II22.09.202220.10.2022081

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekt SO 06.1 pre stavbu RD2BJ v radovej zástavbe10.10.202216.12.2022090

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekt SO 701 stavby Rovinka, IBV Stred16.11.202216.12.2022102

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekt Spevnené plochy - parkovisko pre stavbu Polyfunkčný objekt06.10.202216.12.2022089

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekty SO 04.01, 02 stavby Súbor rodinných domov Rovinka stred II. etapa16.12.202204.01.2023116

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na objekty SO 07, 08 pre stavbu IBV Rovinka - Cínová II06.09.202220.10.2022075

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Autobusové zastávky Lipová07.02.202210.05.2022008

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu IBV 12RD Rovinka22.08.202214.09.2022071

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby NN distribučné rozvody20.06.202214.09.2022053

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby24.11.202216.12.2022105

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby pre stavbu Rovinka IBV Stred, SO 701 - kabelizácia VNV07.07.202214.09.2022060

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby FTTH SC KBV Rovinka Slnečnicová16.12.202204.01.2023118

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby SÚBOR TROCH RODINNÝCH DOMOV22.11.202216.12.2022103

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre SO 01, 06 stavby Polyfunkčný objekt PLATAN 128.02.202214.09.2022014

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu MPR Polyfunkčný objekt, Rovinka08.06.202214.09.2022050

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom02.03.202214.09.2022018

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alušicová01.06.202214.09.2022047

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Cebula09.09.202220.10.2022077

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Klinková28.01.202210.05.2022005

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petríková24.08.202214.09.2022072

pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Šurina19.12.202213.02.2023119

pdf
Povolenie odstránenia stavby Chata so súpisným číslom 1041 a sklad04.10.202216.12.2022088

pdf
Pripomienkové konanie pre zámer „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO“28.10.202216.12.2022100

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu Prestavba chaty11.10.202216.12.2022091

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby Polyfunkčný objekt28.02.202214.09.2022016

pdf
Rozhodnutie o povolení športového podujatia TRIATHLON Rovinka20.07.202214.09.2022062

pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.06.202214.09.2022051

pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná21.03.202214.09.2022022

pdf
Rozhodnutie o prerušení konania vo veci Jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou12.05.202230.12.2022041

pdf
Rozhodnutie o umiestnení SO 06.1 pre stavbu RD 2BJ v radovej zástavbe19.07.202214.09.2022061

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTH SC KBV Marko Residence21.03.202214.09.2022019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby IBV 12RD Rovinka20.10.202216.12.2022097

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rozšírenie distribučného NN rozvodu02.06.202214.09.2022048

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SO 07 kabelizácia VNV Rovinka stred26.08.202214.09.2022073

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorám sa mení rozhodnutie o umiestnení stavby SO 01 Komunikácie a spevnené plochy23.05.202214.09.2022042

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorým sa mení rozhodnutie o umiestnení č. 111_418_3595_2021_FLM28.06.202214.09.2022057

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby MPR, Polyfunkčný objekt, Rovinka25.07.202214.09.2022063

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt PLATAN 131.01.202210.05.2022006

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt PLATAN 207.02.202210.05.2022007

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica17.01.202210.05.2022001

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby SO 01 Areálová komunikácia pre hlavnú stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 110.05.202214.09.2022036

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií - ul. Vojenská29.12.202213.02.2023123

pdf
Rozhodnutie o zastavení kolaudačného konania pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná09.09.202220.10.2022076

pdf
Rozhodnutie o zastavení kolaudačného konania pre niektoré objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná26.08.202214.09.2022074

pdf
Rozhodnutie o zastavení kolaudačného konania pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná24.06.202214.09.2022054

pdf
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Pod lipami16.12.202204.01.2023117

pdf
Stavebné povolenie na SO 01.1 - Autobusová zastávka smer Bratislava07.04.202214.09.2022029

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 106.07.202214.09.2022058

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 106.07.202214.09.2022059

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Spevnené plochy - parkovisko07.11.202216.12.2022101

pdf
Stavebné povolenie pre SO 01 na stavbu IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra05.12.202230.12.2022111

pdf
Stavebné povolenie pre SO 02 Komunikácie a spevnené plochy na stavbu RD2BJ09.08.202214.09.2022067

pdf
Stavebné povolenie pre SO 02, 03 na stavbu IBV Rovinka - Cínová II21.10.202216.12.2022098

pdf
Stavebné povolenie pre SO 06.1 na stavbu RD2BJ v radovej zástavbe14.12.202230.12.2022114

pdf
Stavebné povolenie pre SO 07, 08 na stavbu IBV Rovinka - Cínová II19.10.202216.12.2022095

pdf
Stavebné povolenie pre SO 701 - Kabelizácia VNV22.12.202213.02.2023120

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu RD2BJ v radovej zástavbe10.05.202214.09.2022039

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Rodinný dom01.06.202214.09.2022046

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami05.12.202230.12.2022107

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami05.12.202230.12.2022106

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Rovinka, rozšírenie distribučného NN rozvodu23.12.202213.02.2023121

pdf
Upovedomenie o začatí konania pre zámer navrhovanej činnosti Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO06.06.202214.09.2022049

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka za rok 202128.02.202213.02.2023017

pdf
Výsledok vybavenia petície - Vojenská14.09.202230.12.2022079

pdf
Výsledok vybavenia petície - Ľanová05.12.202230.12.2022110

pdf
Výsledok vybavenia petície21.03.202230.12.2022020

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.202118.02.202213.02.2023011
2021
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia pre objekt SO 06 stavby Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštuktúrou a prístupovou komunikáciou04.03.202127.04.2021027

pdf
Doplnenie II. Oznámenia o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia10.09.202128.09.2021098

pdf
Doplnenie Oznámenia o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia09.08.202128.09.2021085

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby Optické pripojenie do prístupovej siete29.11.202123.01.2022131

pdf
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Rekonštrukcia komunikácie Sadovej05.01.202127.04.2021003

pdf
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - Rekonštrukcia komunikácie Školskej05.01.202127.04.2021004

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním pre stavbu rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná09.11.202103.12.2021125

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín05.03.202127.04.2021029

pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín03.03.202127.04.2021022

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Prevádzka Bistra14.07.202128.09.2021072

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu Prestavba chaty22.03.202127.04.2021032

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka20.07.202128.09.2021075

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 09 Verejné osvetlenie06.07.202029.07.2021068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 5 Plynová prípojka a SO 10 Preložka plynovodu06.07.202029.07.2021067

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO Komunikácia účelová komunikácia - predĺženie Krásnej komunikácie05.10.202103.12.2021106

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt22.11.202123.01.2022128

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre SO 04, 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infčaštruktúra19.05.202129.07.2021049

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre SO 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infčaštruktúra19.05.202129.07.2021048

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021063

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami23.06.202129.07.2021065

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu BA_Rovinka, Športová TS16.06.202129.07.2021058

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Zmena stavby pred jej dokončením-prestavba na budovu ZUŠ09.06.202129.07.2021055

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu BA_Rovinka, Dunajská Lužná, I511 - časť 104.11.202103.12.2021121

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA_Rovinka, Športová TS15.02.202127.04.2021020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC KBV Marko Residence08.12.202123.01.2022135

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Rozšírenie_Prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou.08.09.202128.09.2021097

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu IBV Cínová 222.06.202129.07.2021062

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 124.11.202123.01.2022129

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt PLATAN 224.11.202123.01.2022130

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho pojednávania pre stavbu RD2BJ07.10.202103.12.2021108

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Cyklistická komunikácia - I. etapa13.08.202128.09.2021090

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Posun autobusovej zastávky, Miloslavovo31.03.202027.04.2021033

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica - SO 03 Verejné osvetlenie04.12.202123.01.2022133

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Autobusová zastávka Lipová I6317.05.202129.07.2021044

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Komunikácie a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia17.06.202129.07.2021060

pdf
Rozhodnutie ministra pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever07.04.202127.04.2021034

pdf
Rozhodnutie ministra pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever19.03.202127.04.2021031

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Superšprint triatlon17.08.202128.09.2021091

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Vytrvalostná plavecká 24hodinovka21.06.202129.07.2021061

pdf
Rozhodnutie o povolení vodných stavieb SO 02, 03 stavby Pri Hrádzi, komunikácie a inžinierske siete04.03.202127.04.2021028

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Prestavba na budovu základnej umeleckej školy27.07.202128.09.2021081

pdf
Rozhodnutie o povolení časti stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever13.01.202127.04.2021005

pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Autobusová zastávka Lipová I6315.06.202129.07.2021056

pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná16.12.202123.01.2022137

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby BA_Rovinka, Športová TS27.04.202123.05.2021038

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTC Rovinka - Brezová ďalšie etapy12.02.202127.04.2021019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Cyklistická komunikácia - I. etapa, Hrádza Kováčska ul. - ŽSR Nové Košariská08.10.202103.12.2021109

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka-Cínová II29.07.202128.09.2021082

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IS - Záhradná ulica, Vodovod s prípojkami, Kanalizácia s prípojkami21.01.202127.04.2021009

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia11.10.202103.12.2021112

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Posun autobusovej zastávky, Miloslavov02.06.202129.07.2021052

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozšírenie_prestavba budovy školskej jedálne s kuchyňou09.12.202123.01.2022136

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby SO 401 Prípojka NN05.01.202127.04.2021001

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií - ul. Agátová18.08.202128.09.2021092

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 01 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021026

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 82 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021025

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 83.1 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021023

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania pre objekt SO 83.2 stavby Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD04.03.202127.04.2021024

pdf
Stavebné povolenie na SO 01 stavby Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou a komunikáciou10.03.202127.04.2021030

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami19.01.202127.04.2021008

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 219.01.202127.04.2021007

pdf
Stavebné povolenie na SO 01, PS01 stavby BA_Rovinka, Športová TS20.07.202128.09.2021074

pdf
Stavebné povolenie na SO 04, 05 stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra16.06.202129.07.2021059

pdf
Stavebné povolenie na SO 05, 06 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami04.02.202127.04.2021017

pdf
Stavebné povolenie na SO 05, 10 stavby Bytový dom, Rovinka02.08.202128.09.2021084

pdf
Stavebné povolenie na SO 06, 08 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 203.02.202127.04.2021015

pdf
Stavebné povolenie na SO 07 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami03.02.202127.04.2021014

pdf
Stavebné povolenie na SO 07 stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 228.01.202127.04.2021011

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčný objekt21.12.202123.01.2022138

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Prevádzka Bistra19.08.202128.09.2021093

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021076

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021077

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami22.07.202128.09.2021078

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 05 Distribučný rozvod NN24.06.202129.07.2021066

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Prestavba chaty20.05.202129.07.2021050

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO - Komunikácia - predĺženie komunikácie Krásna05.11.202103.12.2021122

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever08.02.202127.04.2021018

pdf
Ustanovenie spoločného zástupcu poškodených05.05.202129.07.2021042

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka za rok 202028.02.202123.01.2022021

pdf
Výzva pre vlastníkov lestných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom29.04.202128.09.2021040

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.202018.01.202123.01.2022006
2020
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra lokalita D18, Dunajská Lužná, Rovinka - Majerská10.07.202027.07.2020059

pdf
Dooznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby15.06.202009.07.2020046

pdf
Doplnenie konania Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra16.03.202015.04.2020030

pdf
Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou20.04.202016.06.2020033

pdf
Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Prístupová obslužná komunikáciai04.12.202017.01.2021100

pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby pred dokončením a nariadenie ústneho konania10.11.202021.12.2020089

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby SO02 Komunikácie a spevnené plochy20.05.202016.06.2020039

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a o nariadení ústneho pojednávania pre objekt SO 06 stavby22.12.202017.01.2021107

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania16.06.202009.07.2020048

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.01.202014.02.2020001

pdf
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu20.05.202016.06.2020040

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania18.09.202020.10.2020077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekt SO 0616.03.202015.04.2020028

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Rovinka - stred, objekty SO01, 07, 0816.03.202015.04.2020029

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 82 Rozvody plynu s prípojkami03.06.202009.07.2020041

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu SO 83.2 Elektrické rozvody, SO 84 Verejné osvetlenie03.06.202009.07.2020042

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú zónu 11 RD22.06.202009.07.2020054

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete16.06.202009.07.2020050

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete17.06.202009.07.2020052

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Technická infraštruktúra obce Miloslavov lokalita RZ_19-1803.08.202007.09.2020067

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu IBV Rovinka - stred12.03.202015.04.2020024

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania pre objekty SO 01, 02 stavby Obytná zóna, Rovinka - Pod Lipami09.12.202017.01.2021102

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 06 stavby Obytná zóna Rovinka - Železničná 221.12.202017.01.2021105

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 06, 08 stavby Obytná zóna Rovinka - Železničná 221.12.202017.01.2021103

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre objekty SO 07 stavby Obytná zóna Rovinka - Pod Lipami21.12.202017.01.2021104

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Obytná zóna Rovinka - Pod Lipami01.12.202021.12.2020097

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa28.01.202014.02.2020005

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 RD08.07.202027.07.2020057

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTC Rovinka - Brezová ďalšie etapy05.10.202003.11.2020085

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby INS FTTH SAMR 03 Rovinka Update04.02.202026.02.2020006

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania pre stavbu Chodník popri ceste III_1056 v obci09.12.202017.01.2021103

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania27.11.202021.12.2020094

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Polyfunkčný objekt A, B a Bytový dom01.12.202021.12.2020098

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete08.07.202027.07.2020058

pdf
Povolenie na odstránenie stavby, stavebné povolenie na rekreačnú chatu15.06.202009.07.2020045

zip
Prílohy k návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Rovinka, lokalita Za hrádzou20.04.202016.06.2020033

pdf
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby Rodinný dom29.07.202007.09.2020064

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Optické pripojenie do prístupovej siete14.08.202007.09.2020068

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník popri ceste III_1056 v obci31.12.202017.01.2021108

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Zelená - obytný súbor a technická infraštruktúra07.02.202026.02.2020007

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 202.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra obec Miloslavov lokalita RZ_19, 1811.09.202020.10.2020075

pdf
Rozhodnutie o určení pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie stavby Obytná zóna lokalita Nová Rovinka I22.12.202017.01.2021106

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia24.11.202021.12.2020092

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava,Ivanka sever - Rača30.11.202021.12.2020095

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever30.11.202021.12.2020096

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná11.11.202027.11.2020090

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 01 Dopravné riešenie stavby Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske site17.08.202007.09.2020071

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 02 stavby IBV Rovinka - stred20.04.202020.05.2020034

pdf
Stavebné povolenie na objekt SO 06 stavby IBV Rovinka - stred23.04.202020.05.2020035

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 01, 07, 08 stavby IBV Rovinka - stred23.04.202020.05.2020036

pdf
Stavebné povolenie na objekty SO 05, SO 06 stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa 26.02.202026.03.2020014

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Novostavba izolovaného rodinného domu17.06.202009.07.2020051

pdf
Stavebné povolenie na stavbu ROVINKA RELAX, Etapa 4, 517.08.202007.09.2020070

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy02.09.202020.10.2020072

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete10.07.202027.07.2020060

pdf
Upovedomenie o odvolaní voči stavbe Ulica pri kniežacích mohylách24.01.202014.02.2020004

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu01.07.202027.07.2020056

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - CITROËN13.02.202020.05.2020008

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - FIAT SCUDO13.02.202027.04.2021009

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - OBYTNÝ PRÍVES29.09.202029.07.2021080

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA 120L13.02.202020.05.2020010

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA FELICIA29.09.202029.07.2021081

pdf
Upozornenie a výzva na odstránenie starého vozidla - ŠKODA OCTAVIA13.02.202020.05.2020011

pdf
Výberové konanie na výber kupujúceho - Vodohospodárska výstavba26.02.202026.03.2020013

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka za rok 201928.02.202027.04.2021015

pdf
Výzva na voľby členov rady školy23.09.202027.11.2020079

pdf
Začatie procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny14.08.202020.10.2020069

pdf
Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete23.09.202020.10.2020078

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201917.01.202017.01.2021002
2019
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rovinke a o nastúpení náhradníka11.02.201919.01.2020108

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby22.08.201915.09.2019143

pdf
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rekreačná chata a spojeného územného konania o umiestnení stavby08.08.201905.09.2019141

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.05.201905.06.2019126

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná14.05.201905.06.2019124

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.06.201905.08.2019131

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever27.06.201905.08.2019134

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania05.08.201905.09.2019140

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Distribučný rozvod, úprava transformovne05.09.201902.10.2019146

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Komunikácie a spevnené plochy - Rovinka III. etapa05.09.201902.10.2019147

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Rovinka III. etapa20.09.201916.10.2019153

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rodinný dom28.08.201915.09.2019144

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Obytná zóna Rovinka Pod Lipami05.08.201905.09.2019139

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rovinka III. etapa15.04.201906.05.2019118

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu Pri hrádzi komunikácie a inžinierske siete23.09.201916.10.2019154

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Brezová01.04.201923.04.2019116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Cyklotrasa Miloslavov, Alžbetin dvor - Miloslava21.08.201915.09.2019142

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Obytná zóna Rovinka - Železničná 214.05.201905.06.2019125

pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Dunajská Lužná04.01.201920.03.2019103

pdf
Predĺženie lehoty na rozhodnutie o rozklade27.06.201905.08.2019133

pdf
Rozhodnutie ministra na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever09.07.201905.08.2019138

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Rodinný dom s bazénom25.09.201916.10.2019158

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Vietor do plachiet v Rovinke17.09.201916.10.2019150

pdf
Rozhodnutie o povolení vodnej stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka etapa I. a etapa II. 11.03.201901.04.2019113

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever02.12.201927.12.2019175

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever11.03.201901.04.2019114

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná17.04.201906.05.2019120

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201905.08.2019135

pdf
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách05.12.201927.12.2019178

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby D_Rovinka_IBV_Brezová06.05.201905.06.2019122

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Rovinka - stred11.11.201902.12.2019169

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna, Rovinka - Železničná 202.12.201927.12.2019177

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytná zóna Rovinka - Pod lipami22.11.201912.12.2019172

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Pri hrádzi komunikácie a inžinierské siete22.11.201912.12.2019173

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka III. etapa21.05.201917.06.2019127

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201905.08.2019136

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Garáž18.09.201916.10.2019151

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy - I. etapa22.11.201912.12.2019174

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 05, SO 06 - Rovinka III. etapa15.11.201902.12.2019171

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu Distribučný rozvod NN14.10.201901.11.2019162

pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever17.04.201906.05.2019119

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Fasády s.r.o.28.01.201920.03.2019107

pdf
Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rovinka28.02.201919.01.2020111

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201803.01.201919.01.2020101

pdf
Zverejnenie stavebného povolenia pre stavbu Rodinný dom s bazénom25.09.201916.10.2019157
2018
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov03.05.201818.05.2018035

pdf
Informácia o začatí správneho konania04.01.201830.01.2018004

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny02.10.201815.10.2018077

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny12.09.201815.10.2018073

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny15.01.201815.02.2018009

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny21.03.201815.04.2018028

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny21.03.201815.04.2018029

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny25.09.201815.10.2018076

pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal s.r.o.01.02.201808.08.2018016

pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu15.10.201815.11.2018091

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v oznámení o začatí územného konania09.04.201810.05.2018030

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí31.01.201815.02.2018014

pdf
Oznámenie o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec19.07.201815.10.2018057

pdf
Oznámenie o podaní odvolania - verejná vyhláška09.08.201815.10.2018066

pdf
Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu10.05.201829.05.2018037

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-202003.01.201830.01.2018002

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-202019.02.201812.03.2018022

pdf
Oznámenie o uložení písomnosti z poisťovne Dôvera - Marcel Haring06.11.201804.12.2018095

pdf
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca15.01.201815.02.2018010

pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia31.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.10.201815.11.2018089

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever13.12.201831.12.2018104

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever18.05.201805.06.2018039

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná12.02.201812.03.2018020

pdf
Oznámenie o začatí konania podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona pre stavbu Zastavovacia štúdia pre 3 rodinné domy s infraštruktúrou06.06.201808.08.2018045

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva v poľovnom revíri Dunajská Lužná18.12.201807.01.2019108

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci protestu prokurátora porti opatreniu orgánu verejnej správy23.01.201815.02.2018012

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania17.08.201815.10.2018068

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby BA Rovinka, VN káblový napajáč NNK, VNK21.08.201815.10.2018069

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 01, SO 02, SO 03.118.05.201805.06.2018038

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 C - chodník08.08.201815.10.2018064

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 komunikácia a spevnené plochy08.08.201815.10.2018065

pdf
Oznámenie o začatí územného konania22.06.201816.07.2018050

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT A02.10.201815.11.2018078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT B1 a B202.10.201815.11.2018079

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka III. etapa17.07.201808.08.2018056

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu Rovinka IV. etapa16.07.201808.08.2018055

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby D_Rovinka_IBV_Orechová_FTTC_1293BR_Rovinka19.12.201807.01.2019109

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby Ulica pri kniežacích mohylách20.12.201807.01.2019110

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Lipová20.12.201807.01.2019111

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová27.06.201816.07.2018051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka26.04.201818.05.2018034

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratilsava-Dun. Lužná (zmena 8)04.01.201830.01.2018003

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu RIÚS Bratislavského kraja na roky 2014 - 202012.03.201815.04.2018025

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska08.12.201831.12.2018101

pdf
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava20.11.201831.12.2018099

pdf
Rozhodnutie ministra o prerušení konania o zmene stavby pred dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná20.07.201808.08.2018058

pdf
Rozhodnutie ministra č. 77-201803.10.201815.11.2018080

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie RIUS29.05.201816.07.2018042

pdf
Rozhodnutie o povolení podujatia Bež Rovinkou23.07.201815.10.2018059

pdf
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.09.201815.10.2018070

pdf
Rozhodnutie o povolení športového podujatia MS mladých koní...21.09.201815.10.2018075

pdf
Rozhodnutie o poľovnom revíri13.03.201815.04.2018026

pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever28.06.201816.07.2018052

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová05.10.201815.11.2018081

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník a autobusová zastávka verejnou vyhláškou05.06.201816.07.2018044

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II06.02.201812.03.2018019

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Komplex nový Unimar objekt A18.12.201807.01.2019107

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Optické pripojenie do prístupovej siete Rovinka19.11.201831.12.2018098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt Rovinka30.05.201816.07.2018043

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prípojka VN, Trafostanica, Vonkajšie NN rozvody01.02.201821.02.2018015

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby optické pripojenie do prístupovej siete ok rovinka 41 stachema13.08.201815.10.2018067

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.09.201815.10.2018071

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov...06.06.201808.08.2018046

pdf
Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu Polyfunkčný objek Rovinka III - Relax07.03.201815.04.2018024

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná11.12.201831.12.2018103

pdf
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná13.04.201810.05.2018032

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre stavbu Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. - prevádzka Rovinka03.01.201830.01.2018001

pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Obaľovňa živičných zmesí Ketelec19.06.201808.08.2018049

pdf
Stavebné povolenie na stavbu Rekreačná chata18.01.201815.02.2018011

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO.02 C - 2 Autobusová zastávka11.12.201831.12.2018102

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Chodník09.10.201815.11.2018083

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy05.02.201821.02.2018018

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 08 NN prípojky a SO 09 Verejné osvetlenie05.02.201821.02.2018017

pdf
Stavebné povolenie na stavbu prípojka VN, trafostanica, rozvody02.07.201808.08.2018053

pdf
Stavebné povolenie na stavby SO 07, SO 08, SO 1021.02.201812.03.2018023

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - II. etapa11.10.201815.11.2018085

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 03.2 - NN prípojky, SO 06.2 - verejné osvetlenie11.10.201815.11.2018086

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu12.10.201815.11.2018088

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever15.10.201815.11.2018090

pdf
Verejné prerokovanie POH Bratislavského kraja 2016-202011.01.201815.02.2018008

pdf
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.201814.06.201815.10.2018047

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12 201708.02.201812.09.2018020

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o.01.08.201804.12.2018062

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o.01.08.201814.02.2020063

pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 202023.07.201815.10.2018060
2017
TypeNázovZverejnené dňaZvesené dňaPoradie

pdf
Dodatočné stavebné povolenie na Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax10.02.201725.02.2017020

pdf
Dooznámenie - upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - zakreslenie ochranného pásma22.08.201706.09.2017082

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov16.02.201703.03.2017022

pdf
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí o umiestnení stavby IBV Brezová ulica06.06.201721.06.2017054

pdf
Označenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax19.07.201703.08.2017064

pdf
Oznámenia o mieste uloženia písomnosti - Chrienová Andrea22.05.201706.06.2017047

pdf
Oznámenia o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou22.05.201706.06.2017046

pdf
Oznámenie MŽ SR o zmene navrhovanej činnosti – Rýchlostná cesta R7-Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 6)05.05.201720.05.2017042

pdf
Oznámenie NDS užívateľom pozemkov o začiatku realizácie stavieb v roku 201703.01.201718.01.2017003

pdf
Oznámenie o dodatočnom povolení na zmenu stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax26.09.201711.10.2017093

pdf
Oznámenie o hodnotení navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhotovovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO05.05.201720.05.2017041

pdf
Oznámenie o navrhovanej činnosti Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o., prevádzaka Rovinka28.09.201713.11.2017096

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 202020.07.201704.08.2017068

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 01.2 miestna obslužná komunikácia II. etapa07.06.201722.06.2017055

pdf
Oznámenie o začatí konania - zmena stavby pred dokončením - stavba SO 03.1-2 verejné osvetlenie II. etapa a SO 04.1-2 Vonkajšie NN rozvody II. etapa07.06.201722.06.2017056

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná04.10.201719.10.2017097

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií na území obce Rovinka25.09.201710.10.2017092

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania Novostavba rodinného domu08.06.201723.06.2017057

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole11.01.201726.01.2017006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 01 - Prípojka VN pre Tesco Rovinka01.03.201716.03.2017025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu SO 02, 05, 08 pre stavbu IBV Rovinka - Brezová ulica01.02.201716.02.2017013

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Prístupová komunikácia a príslušná infraštruktúra28.12.201715.01.2018122

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy22.12.201710.01.2018121

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu SO 06 - NN Káblové rozvody02.08.201717.08.2017077

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica03.02.201718.02.2017016

pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou pre stavbu Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD11.05.201726.05.2017043

pdf
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním - Rekreačná chata30.11.201710.01.2018115

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka IBV Brazova - prekládka trasy05.09.201720.09.2017084

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - PM Rovinka29.05.201713.06.2017049

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s.01.12.201710.01.2018116

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia01.02.201716.02.2017014

pdf
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Polyfunkčný objekt Rovinka19.12.201710.01.2018120

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby BA Rovinka; VN káblový napájač NNK, VNK09.08.201724.08.2017078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa25.09.201710.10.2017090

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa25.09.201710.10.2017091

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby FTTH SC IBV Rovinka Pred Hrádzou II. 06.12.201710.01.2018117

pdf
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Novostavba RD09.02.201724.02.2017018

pdf
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu Chodník Školská26.09.201711.10.2017094

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Alternatívne spracovanie kyslých sirovodíkových plynov27.01.201711.02.2017009

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 7)25.07.201709.08.2017071

pdf
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 1 ÚP Regiónu Bratislavský samosprávny kraj25.04.201710.05.2017039

pdf
Ponuka na prenájom; zámena obecného majetku06.03.201721.03.2017026

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Janík, Mrvová...06.02.201721.02.2017017

pdf
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov - Mgr. Peter Macanga30.01.201714.02.2017010

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o.26.05.201710.06.2017048

pdf
Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - UNIMAR GROUP, s.r.o.27.11.201710.01.2018111

pdf
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu POH Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 na životné prostredie20.07.201704.08.2017069

pdf
Prerušenie stavebného konania Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever06.04.201721.04.2017033

pdf
Prerušenie územného konania - Rovinka Park1, s.r.o. - Komunikácia a inž. siete IBV Rovinka - Trhové polia21.03.201705.04.2017030

pdf
Prerušenie územného konania stavby Komunikácia a inžinierske siete IBV Rovinka - Trhové polia27.06.201712.07.2017059

pdf
Rozhodnutia - povolenia na stavby Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami 13.12.201710.01.2018119

pdf
Rozhodnutia - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 RD12.07.201727.07.2017063

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobnej jednotky Výroba a expedícia10.07.201725.07.2017061

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát,...10.07.201725.07.2017060

pdf
Rozhodnutie - odstránenie výrobných jednotiek Dimetyltereftalát, Polofúkané asfalty, Osidované asfalty a Výroba arom. rozpúšťadiel10.07.201725.07.2017062

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu Diaľnica D4 Bratislava; Jarovce - Ivanka sever05.06.201720.06.2017052

pdf
Rozhodnutie - povolenie na stavbu SO 06 Transformačná stanica, SO 07 Prípojka VN, SO 08 Rozvody NN, kábel Orange pre priemyselnú zónu19.07.201703.08.2017065

pdf
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie verejného športovo-charitatívneho podujatia BEŽ ROVINKOU, ktoré sa uskutoční 26.8.201714.06.201729.06.2017058

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Miestna obslužná komunikácia26.07.201710.08.2017074

pdf
Rozhodnutie - povolenie zmeny stavby Verejné osvetlenie, Vonkajšie NN rozvody26.07.201710.08.2017073

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever03.01.201718.01.2017005

pdf
Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy, Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka13.01.201728.01.2017007

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie pre stavbu Novostavba rodinného domu27.07.201711.08.2017075

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania na zmenu stavby Polyfunkčný objekt Rovinka III - Relax21.08.201705.09.2017080

pdf
Rozhodnutie na povolenie vodnej stavby IBV Rovinka - Brezová ulica26.06.201711.07.2017058

pdf
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Komunikácia a spevnené plochy23.11.201710.01.2018110

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1 ÚP regiónu-BSK25.07.201709.08.2017072

pdf
Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie pre stavbu Rýchlostná casta R7 Bratislava - Dunajská Lužní (zmena 7)13.09.201728.09.2017087

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD I. etapa30.11.201710.01.2018113

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH SC IBV Rovinka Majerská RD II. etapa30.11.201710.01.2018114

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Spevnené a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov05.06.201720.06.2017051

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby BA, Rovinka, VN káblový napájač NNK, VNK13.10.201713.11.2017098

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Prístupová komunikácia+príslušná technická infraštruktúra17.08.201701.09.2017079

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rovinka IBV Brezová - prekládka trasy23.10.201713.11.2017102

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa19.10.201713.11.2017100

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa02.08.201717.08.2017076

pdf
Rozhodnutie o určení pásma ochrany verejného vodovodu27.09.201712.10.2017095

pdf
Rozhodnutie o zaradení do siete miestnych komunikácií12.12.201710.01.2018118

pdf
Rozhodnutie o zastavení konania na zmenu stavby ored jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná15.11.201710.01.2018108

pdf
Rozhodnutie o zastavení územného konania pre stavbu Chodník Školská27.11.201710.01.2018112

pdf
Rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka31.01.201715.02.2017012

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 5)06.06.201721.06.2017053

pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná24.10.201713.11.2017103

pdf
Rozklad proti rozhodnutiu o povolení stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever19.07.201703.08.2017066

pdf
Schválenie registra pôvodného stavu v časti kat. úz. Rovinka, lokalita Za hrádzou09.02.201724.02.2017019

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 01 - Prípojka VN24.04.201709.05.2017038

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02, SO 05, SO 08 - IBV Rovinka - Brezová ulica06.04.201721.04.2017034

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06 - IBV Brezová ulica08.09.201723.09.2017086

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 06, SO 07 - IBV Rovinka - Brezová ulica04.04.201719.04.2017032

pdf
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy - ČSPL na cestu I-6307.04.201722.04.2017035

pdf
Upovedomenie o odvolaní pre stavbu Prístupová komunikácia + príslušná technická infraštruktúra20.09.201705.10.2017088

pdf
Začatie konania o podnete - Novostavba čerpacej stanice PHM Rovinka03.01.201718.01.2017001

pdf
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.201603.01.201710.01.2018002

pdf
Územné rozhodnutie - Novostavba RD; Martina Pospíšilová10.03.201725.03.2017029

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Novostavba RD s 2 bytovými jednotkami11.05.201726.05.2017044

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 15 rodinných domov, Mgr. Juraj Kavacký03.02.201718.02.2017015

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 18 rodinných domov, MAGUIRES Real Estate, s.r.o.28.02.201715.03.2017023

pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 15 RD, Juraj Kavacký10.04.201725.04.2017036
2016
<
TypeNázovZverejnené dňaPoradie

pdf
Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543 ∕ 2002 o ochrane prírody a krajiny12.01.2016002

pdf
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami14.07.2016040

pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy 2016-202516.08.2016046

pdf
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax07.12.2016062

pdf
Oznámenie o začatí správneho konania28.11.2016060

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia existujúceho parkoviska03.02.2016004

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 - prípojka VN, SO 02 - TS630kVA, SO 03 - Prípojky NN20.05.2016033

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre 7 pozemkov v lokalite Nová Rovinka, II. etapa06.04.2016016

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II15.02.2016006

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy pre obytnú zónu Agátová alej10.05.2016027

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy stavby Novostavba ČSPH Rovinka09.11.2016055

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05a Distribučné rozvody NN a PS.01 Jestvujúca trafostanica na stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II23.02.2016009

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 05b Domové prípojky NN a SO 06 Verejné osvetlenie pre stavbu Lokalita pred hrádzou, Etapa II15.02.2016007

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - SO 15- STL plynovod s prípojkami pre obytnú zónu Rovinka - Agátová alej13.06.2016036

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania IBV – Obytný súbor 37 pozemkov a prístupová komunikácia - dopravné riešenie30.04.2016025

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho konania pre stavbu - Rýchlostná cesta R7 Bratislava-Dunajská Lužná26.02.2016011

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby SO 09- STL plynovod s prípojkami Obytná zóna Rovinka - Slnečné pole18.07.2016043

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu Miestnej obslužnej komunikácie I.-II. etapa25.04.2016023

pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – SO 01- Rozšírenie Železničnej ulice pre obytnú zónu Agátová alej10.05.2016028

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Rovinka_1367 BR17.03.2016012

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Spevnené a nespevnené plochy pri Železničnej stanici Miloslavov05.08.2016045

pdf
Oznámenie o začatí územného konania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka II. etapa16.12.2016066

pdf
Oznámenie o začatí územného konania Preložka a ochrana MTS Slovak Telekom a.s.25.04.2016020

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - IBV Brezová ulica27.09.2016051

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba rodinného domu - GOL07.06.2016035

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rovinka Priemyselná zóna07.12.2016063

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. etapa13.12.2016064

pdf
Oznámenie o začatí územného konania stavby Polyfunkčný objekt, Rovinka III - Relax18.07.2016042

pdf
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (zmena 4)27.12.2016069

pdf
Oznámenie o zmene zámeru stavby Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka I. etapa18.05.2016031

pdf
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska k strategickému dokumentu Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy01.02.2016003

pdf
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat12.10.2016053

pdf
Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Rovinka28.11.2016061

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 01, SO 02, SO 0314.07.2016039

pdf
Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO 15 - STL - plynovod s prípojkami14.07.2016038

pdf
Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania pre líniovú stavbu SO 01 - Miestna obslužná komunikácia a SO 02 - Upokojené komunikácie05.09.2016049

pdf
Rozhodnutie o odvolaní – JPÚ - Lokalita za hrádzou30.06.2016037

pdf
Rozhodnutie o povolení na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná10.05.2016029

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenia akcie Bež Rovinkou18.07.2016041

pdf
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby - Rovinka IBV Jasná ulica SO 03, SO 04, SO 0524.03.2016014

pdf
Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v KÚ Rovinka - lokalita Za hrádzou04.02.2016005

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 01.1, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.209.11.2016057

pdf
Rozhodnutie o povolení stavby na stavbu - SO 03.1-2, SO 04.1-2, SO 08.1-2 pre výstavbu rodinných domov09.11.2016056

pdf
Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy13.12.2016065