Oficálna stránka obce

Súpisné a orientačné čísla

Vybavuje: Ing. Ľubica Ozaniaková

Tel.: 02 / 59304057

Obec Rovinka v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo ruší súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel udržiava v aktuálnom stave.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.
 2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries prostredníctvom Okresného úradu v Senci a písomne o tom informuje žiadateľa. Doba vybavenia je do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Potrebné doklady k určeniu súpisného a orientačného čísla:

Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu

Prílohy:

 1. doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 2. právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 3. zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie),
 4. geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia).

Tabuľky rovnakého vzoru so súpisným číslom (biely podklad s čiernym písmom) obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky s orientačným číslom (biely podklad s červeným písmom) obstaráva obec na náklady stavebníka vo výške 9 €. Stavebník si tiež na vlastné náklady zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom na budovu vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady k zrušeniu/zmene súpisného a orientačného čísla:

Tlačivo – Žiadosť o zrušenie/zmenu súpisného čísla a orientačného čísla na budovu

Prílohy:

 1. doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
 2. zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla,
 3. právoplatné búracie rozhodnutie alebo doklad o odstránení budovy,
 4. geometrický plán.

Podľa § 3 zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

 1. každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Zameranie adresného bodu zabezpečí vlastník budovy. Zameranie geografickej osi ulice zabezpečí pred určením názvu ulice stavebník.