Oficálna stránka obce

Súhrnná informácia o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

10. júna 2022

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“)Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej len „správa“).

V zverejnenej správe, ktorej kompletné znenie si môžete prečítať na https://www.shmu.sk/… sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd chránených vodohospodárskych oblastí Slovenska. Na monitoring bola použitá tzv. surová voda, ktorá je odoberaná z vodárenských zdrojov a je využívaná na účely výroby pitnej vody, pričom pred distribúciou k spotrebiteľovi na vodovodný kohútik prechádza rôznymi procesmi vodárenských úprav s cieľom zaistiť jej zdravotnú bezpečnosť. Zdravotne bezpečná pitná voda musí spĺňať limitné hodnoty stanovené platným národným predpisom.

V niektorých prípadoch došlo k miernemu prekročeniu niektorých limitných hodnôt ukazovateľov, avšak treba opäť podotknúť, že v správe ide o kvalitu surovej vody, ktorú dodávateľ pitnej vody ešte upravuje a  je povinný zabezpečiť jej monitoring a splnenie požiadaviek na jej zdravotnú bezpečnosť v mieste dodávania.

V súlade s požiadavkami zákona o CHVO prehodnotil ÚVZ SR zdravotný význam zistených ukazovateľov kvality pitnej vody v surovej vode chránených vodohospodárskych oblastí a pripravil zoznam obcí s vymenovanými prekročenými limitnými hodnotami a tiež zdravotné riziká jednotlivých ukazovateľov.

V súčasnosti je na Slovensku stále populárnejším trendom budovanie vlastných studní a zvýšený  záujem o využívanie vlastných vodných zdrojov na individuálne zásobovanie domácností alebo ako doplnkový zdroj vody na akékoľvek domáce účely vrátane jej konzumácie. Obyvatelia, využívajúci vlastné vodné zdroje bez toho, aby si overili ich kvalitu, konajú na vlastnú zodpovednosť, nakoľko voda, ktorá nie je zdravotne bezpečná môže spôsobiť poškodenie zdravia rôzneho charakteru. Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná  je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelného monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.

V podzemnej vode v Rovinke bola odborným rozborom vody zistená prekročená limitná hodnota látky vinylchlorid, nazývaný aj chlóretén. Dostáva sa do ovzdušia a aj do vody vylúhovaním zo skládok odpadu a z priemyselných zdrojov.

V organizme sa metabolizuje na chlóretylénoxid , ktorý sa rýchlo mení na chlóracetaldehyd , a viaže sa na DNA. Je zodpovedný za karcinogenitu u človeka i zvierat. Akútna otrava vzniká až pri vysokej koncentrácii (okolo 20 – 50 g . m–3). Hlavným príznakom je podráždenie slizníc dýchacích ciest a očí, neurologické prejavy sa nevyskytli. Chronická otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, závratmi, únavou, nauzeou, poruchami citlivosti končatín, bolesťami rúk a nôh, cievnymi ťažkosťami, poškodením pečene a zriedkavo nastáva aj pľúcna fibróza. Tieto prejavy sa súhrnne volajú vinylchloridová choroba. Pri chronickej expozícii sú najzávažnejšie karcinogénne účinky ako vznik hemangiosarkómu pečene, zvyšuje sa aj riziko vzniku rakoviny pľúc, tráviaceho traktu a nádorov na mozgu. Na základe mnohých výskumných prác na experimentálnych zvieratách sa karcinogenita chlóreténu potvrdila. Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny (IARC) zaraďuje túto látku ako karcinogén skupiny 1 – dokázaný karcinogén. IARC preskúmala epidemiologické dôkazy, biologické testy na zvieratách a mechanické a iné relevantné údaje, aby dospela k záverom o karcinogénnom nebezpečenstve pre ľudí v súvislosti s environmentálnou alebo pracovnou expozíciou týmto látkam. (Zdroj: https://envirozataze.enviroportal.sk/atlassanmetod/jar/default.htm?turl=WordDocuments%2Fchlrovanalifatickuhovodky.htm)

Bližšie informiácie a pokyny k využívaniu vlastných studní je možné nájsť aj v materiáli Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorý je dostupný na webovom sidle https://www.ruvzga.sk/garuvz/files/zdrava_pitna_voda_studna.pdf . Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná, je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci výkonu Štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelneho monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.   

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. júna 2022