Oficálna stránka obce

Starosta

Starosta je predstaviteľ a najvyšší výkonný orgán obce. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch obce je správnym orgánom. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Činnosť starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Prehľad starostov obce Rovinka

2022 - 2026

Ing. Tomáš Káčer (23.11.2022 – )

2018 - 2022

Milan Kubeš (21. 11. 2018 – 23.11.2022)

2014 - 2018

Milan Kubeš – starosta (07. 02. 2018 – 21. 11. 2018)

Milan Kubeš – zástupca starostu (01. 07. 2018 – 07. 02. 2018)

JUDr. Milan Bombala (09.12.2014 – 30. 06. 2017)

K 30. 06. 2017 sa starosta obce JUDr. Milan Bombala vzdal zo zdravotných dôvodov funkcie starostu. Od 01. 07. 2017 prevzal všetky kompetencie starostu zástupca starostu Milan Kubeš. V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. januára 2018 bol za starostu obce zvolený dovtedajší zástupca starostu Milan Kubeš.

Vzdanie sa funkcie starostu obce Rovinka

2010 - 2014
JUDr. Milan Bombala (- 09.12.2014)
2006 - 2010
RSDr. Štefan Hajduch
2002 - 2006
RSDr. Štefan Hajduch