Oficálna stránka obce

Stanovisko RÚVZ Bratislava k rozborom studňovej vody a vody v jazerách v katastri obce Rovinka v roku 2021

26. augusta 2021

Obec Rovinka a Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku venujú zvýšenú pozornosť a záujem o kontrolu kvality povrchovej a podzemnej vody v katastri obce Rovinka z hľadiska záujmu ochrany verejného zdravia.

Podrobný rozbor podzemnej vody v obci Rovinka bol urobený v roku 2017, jeho výsledky nájdete tu: https://obecrovinka.sk/vysledky-komplexneho-rozboru-vody-v-obci/

V roku 2019 sme v spolupráci so združením Za našu vodu realizovali environmentálny rozbor pitnej vody, ktorá bola odobratá dňa 11. júla 2019 na Obecnom úrade v Rovinke. Voda bola podrobená komplexnej environmentálnej analýze. Všetky stanovené látky spĺňali limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z. Rozbory vody vo švédskom laboratóriu potvrdili prítomnosť mikroplastov v pitnej vode vo veľkosti 75 mikrometrov, aj keď len osem častíc na liter. Tie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v takomto množstve zatiaľ nepredstavujú zdravotné riziko, otázny však zostáva ich pôvod. Výsledky analýz nájdete tu: https://www.zanasuvodu.sk/vysledky-analyz/3001/rovinka

V roku 2020 sme vytipovali sme dve studne na začiatku obce v smere od Bratislavy – jedna z nich bola studňa, z ktorej bola odobratá vzorka vody aj v roku 2017 (išlo o porovnanie kvality vody). Primárnym cieľom odborných environmentálnych rozborov podzemnej vody v roku 2020 bolo preveriť, či nás zasiahol kontaminačný mrak a znečistenie podzemnej vody z dôvodu veľkého množstva environmentálnych záťaží a priemyselnej výroby na území hlavného mesta Bratislava (skládka toxického odpadu CHZJD, nelegálna skládka bývalej spoločnosti Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach, ISTROCHEM, Slovnaft a podobne). Územie, v ktorom je situovaná skládka Podunajské Biskupice – južne od PD, je súčasťou oblasti Žitného ostrova, avšak v jej blízkosti pravdepodobne stále nie je vybudovaný monitorovací systém objektov na sledovanie kvality podzemnej vody. Keďže SHMÚ mikrobiologické parametre podzemnej vody v ročenkách nezverejňuje, boli súčasťou všetkých našich rozborov.

V roku 2021 sme vytipovali studňu na konci obce v smere od Bratislavy a zároveň sme požiadali o environmentálny rozbor vody z oboch našich jazier. Primárnym cieľom odborných environmentálnych rozborov povrchovej a podzemnej vody v roku 2021 bolo preveriť, či sa vo vode nachádzajú vybrané chemické látky (vzhľadom na environmentálne záťaže a povahu chemickej výroby v okolí jazier). Rovnako sme do rozborov vody zahrnuli aj mikrobiológiu, ktorá žiaľ potvrdila fekálne znečistenie povrchovej a podzemnej vody v obci Rovinka – v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Na základe poverenia Ing. Tomáša Káčera, prednostu Obecného úradu v Rovinke, som ako poslankyňa obce Rovinka a predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku dňa 16. augusta požiadala Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ BA) o odborné stanovisko a posudok ku používaniu podzemnej (studňovej) vody na priamu konzumáciu a vhodnosť povrchovej vody v obci Rovinka na kúpanie. V predmetných protokoloch, zverejnených na webovej stránke obce https://obecrovinka.sk/voda/, vidieť, že aj niektoré iné parametre, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 87/2008 Z.z. boli zvýšené. 

V polovici marca 2021 pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa vody dostala obec v rámci programu Dobrý sused rýchlotesty na meranie kvality vody v studniach. Je potrebné zdôrazniť, že takéto “samotestovanie” nemôže nahradiť odborné rozbory vody a kontrolu kvality vody vzhľadom na nedostatočný rozsah sledovaných látok a parametrov, možný nesprávny odber vzoriek vody a podobne. 

Čo sa týka využívania vlastných studní na závlahy a polievanie záhradiek, kontrola kvality vody z týchto zdrojov nespadá do pôsobnosti RUVZ, ich používanie je na vlastné riziko majiteľov individuálnych studní. RÚVZ BA odporúča vodu zo studní využívať iba na polievanie okrasných rastlín a kultúr – trávniky, živé ploty a podobne. Zelenina sa smie konzumovať v prípade polievania vodou z verejného vodovodu.

Celé stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave nájdete tu: Stanovisko RÚVZ Bratislava k rozborom vôd

Ing. Veronika Basta
predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. augusta 2021