Oficálna stránka obce

Stanovisko hygieny k používaniu vody z vlastných studní v Rovinke

8. júla 2022

Obyvatelia obce Rovinka sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu, preto z hľadiska ochrany ich zdravia je žiadúce využívať pitnú vodu predovšetkým z verejného vodovodu, ktorá je pod prísnou kontrolu dodávateľa pitnej vody i hygienika a je tou najbezpečnejšou formou vodozásobovania.

Pokiaľ vlastníci súkromných studní využívajú vodu z nich aj na pitné účely, je to na ich zodpovednosti, avšak odporúčame, aby si majitelia studní vodu pravidelne kontrolovali kvalitu pitnej vody akreditovaným laboratórnym rozborom. Hygienici kontrolujú iba kvalitu pitnej vody dodávanej do spotrebiska z verejného vodovodu.

Z hľadiska legislatívy na ochranu verejného zdravia sa voda z individuálnych studní spravidla vyšetruje v rozsahu minimálneho rozboru podľa vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z., avšak pokiaľ je reálne riziko, že pod časťou územia je enviromentálna záťaž, odporúča sa vykonať aj cielené vyšetrenie na znečisťujúce látky podľa charakteru takejto záťaže. Podľa uvedenej vyhlášky sa robia aj úplné rozbory pre verejné vodovody a to v určených prípadoch (napr. posúdenie vhodnosti kvality vôd na využívanie pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov alebo v rámci Programu monitorovania kvality pitnej vody z verejného vodovodu dodávateľmi pitnej vody).

Čo sa týka určenia rozsahu vyšetrovaných látok v pitnej vode, treba sa obrátiť na MŽP SR, ktorý Vám môže poskytnúť aktuálne informácie v uvedenej veci a to na základe vykonaných prieskumov povrchových a podzemných vôd v danej záťažovej oblasti.

Zdravá pitná voda z vlastnej studne

  •  
  •  
  •  

Last modified: 8. júla 2022