Oficálna stránka obce

Špeciálny spôsob hlasovania v referende

16. januára 2023

Oprávnený volič (ku dňu vykonania referenda má nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti) podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok 20. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie v Senci je: 02/40202455

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

A) meno a priezvisko,
B) rodné číslo,
C) adresa trvalého pobytu,
D) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku, t.j. okres Senec,
E) telefonický kontakt.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 16. januára 2023