Oficálna stránka obce

Prepravná služba

Vybavuje: Ing. Alžbeta Tináková

Tel.: 02 / 59304050

Obec Rovinka poskytuje prepravnú služba v zmysle uzatvorenej Zmluvy o súčinnosti so spoločnosťou OMAPO, o.z.

Prepravná služba sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v obci Rovinka:

 1. s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
  občan sa preukazuje:

  • posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,
  • nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
 2. poberateľovi starobného alebo invalidného dôchodku, ktorého dôchodok nepresahuje 1,5 násobok minimálnej mzdy
  občan sa preukazuje:

  • rozhodnutím Sociálnej poisťovne
 3. občanovi v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorý mu neumožní použiť hromadnú dopravu a je odkázaný na individuálnu prepravu
  občan sa preukazuje:

  • potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade, že toto potvrdenie nebude doložené, občan si túto sociálnu službu hradí v plnej výške
 4. osamelým rodičom s deťmi, v prípade že zdravotný stav dieťaťa neumožní použiť hromadnú dopravu a je odkázané na individuálnu prepravu
  občan sa preukazuje:

  • čestným prehlásením o osamelosti rodiča,
  • potvrdením od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o odkázanosti dieťaťa na individuálnu prepravu resp. posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Občan je povinný najprv sa zaregistrovať na obecnom úrade,  referát sociálnych vecí, telef. č.  02/59304050.

Po preukázaní uvedených dokladov a posúdení bude občanovi vydaný preukaz, ktorým sa bude preukazovať v sociálnom taxíku.

Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. a objednáva sa minimálne jeden deň vopred u dispečera na tel. č. 0907 365 572, alebo na č. 45980995. Platby za službu podľa odsúhlaseného cenníka vyberá a potvrdenie vydáva vodič.

 

 Cenník platieb pre poberateľov prepravnej služby platný od 01.01.2023

      

ObecP. BiskupiceBratislavaŠamorínMiloslavovSenecD. LužnáHamuliakovoKalinkovoRovinka
Rovinka4,00 €6,50 €4,00 €4,00 €7,00 €2,50 €4,00 €3,00 €2,00 €

                                                     

  Cena je uvedená za cestu tam aj späť.