Oficálna stránka obce

Domáca opatrovateľská služba

Vybavuje: Ing. Alžbeta Tináková

Tel.: 02 / 59304050

Sociálne služby v obci Rovinka sú zabezpečované s účinnosťou od 02. 04. 2012 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov neziskovou organizáciou – Ružová záhrada n.o., ktorá bola založená 15. 07. 2008 v zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS-22861/259/2008-NO.

Činnosť Ružovej záhrady, n.o. je zameraná na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, ktorej cieľom je poskytnúť klientom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, zabezpečenie sociálnych aktivít a v prípade potreby nepretržitý dohľad alebo dohľad v určenom čase.

S občanom, ktorý má záujem o opatrovateľskú službu, budú po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu vykonávajú zamestnanci organizácie, ktorí majú vzdelanie a dostatočnú prax v opatrovaní seniorov.

Ružová záhrada, n.o. v prípade, že má občan v zmysle zákona o sociálnych službách záujem o posúdenie, poskytuje:

Sociálnu posudková činnosť – vykonáva sa za účasti klienta. Môže byť vykonávaná v domácnosti klienta a zahŕňa posudzovanie individuálnych predpokladov klienta, jeho rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie klienta do spoločnosti, odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách.

Zdravotnú posudková činnosť je to hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu klienta a zmien zdravotného stavu klienta. Vychádza z lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov.

Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku sa vyhotovuje podľa § 51 zákona o sociálnych službách posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B uvádzaného zákona, návrh druhu sociálnej služby (napr. opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov a pod.).

Výsledkom posudkovej činnosti je vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

V zmysle VZN č. 9/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea je možné poskytnúť tieto dávky na základe podania žiadosti.

Tieto dávky sa poskytujú na základe žiadosti a následného odporúčania sociálno-kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorá na svojom zasadnutí vyhodnotí oprávnenosť takto poskytnutého finančného príspevku.