Oficálna stránka obce

Separovanie plastov, tetrapakov a kovov

17. apríla 2024

Pripomíname občanom, že od 01.01.2023 je v obci Rovinka zavedený spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov a platí preň nulová donášková vzdialenosť. V praxi to znamená, že občania bývajúci v rodinných domoch sú povinní separovať dané komodity (plasty, tetrapaky, kovy) do žltých prípadne priehľadných vriec, ktoré budú v deň vývozu odvezené spred ich domu. Červené 1100 l nádoby, ktoré ostali na stojiskách pre potreby umiestňovania väčších kusov komodít, budú zo stojísk stiahnuté, nakoľko ich chodia rôzny ľudia rabovať a  obyvatelia ich začali zneužívať na vyhadzovanie celých vriec, ktoré nechcú mať doma, čo spôsobuje aj značný neporiadok na stojiskách. Veľké kusy plastov a kovov bude naďalej možné odovzdať na zbernom dvore.

Zároveň upozorňujeme, že umiestňovanie odpadu mimo miesta na to určeného (správna nádoba na odpad) je priestupkom a bude zaň uložená pokuta.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 17. apríla 2024