Oficálna stránka obce

Rozbory studňovej vody – Svetový deň vody 2024

22. marca 2024

kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely majú nechať skontrolovať aspoň dvakrát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ BA).

Súhrnná informácia o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach (ÚVZ SR)

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach  (ďalej len „správa“).

V zverejnených správach sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd chránených vodohospodárskych oblastí Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok.

Monitoring opakovane preukazuje mierne prekročenia niektorých limitných hodnôt ukazovateľov pre pitnú vodu. Treba opäť podotknúť, že v správach ide o hodnotenie kvality surovej vody, ktorú dodávateľ pitnej vody ešte upravuje a  je povinný zabezpečiť jej monitoring a splnenie požiadaviek na jej zdravotnú bezpečnosť v mieste dodávania.

Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná  a je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelného monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/kvalita-vod-v-chranenych-vodohospodarskych-oblastiach

Obec Rovinka, ktorá realizuje v podmienkach našich samospráv ojedinelý projekt zameraný na skríning podzemných vôd v obci Rovinka, naďalej zbiera finančné prostriedky od dobrovoľných darcov. Tento dôležitý skríning nášho národného bohatstva – bohatých zásob podzemných vôd v rámci CHVO Žitný ostrov – obec zatiaľ financuje z vlastných zdrojov.

Úrad verejného zdravotníctva SR  

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytli záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Spracovať mohli podľa informácie na webe spolu 200 vzoriek.

V rámci projektu Environmentálny skríning podzemných vôd v obci Rovinka, ktorý pokračuje aj v roku 2024 v spolupráci s ÚVZ SR, bude v druhom kole v rovnakom čase odobraných a analyzovaných vopred dohodnutý počet vzoriek.

ÚVZ SR dáva do pozornosti dotazník, v ktorom mapuje názory občanov na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie zhruba 10 minút, v závislosti od rozsahu odpovedí. Nami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom netreba uvádzať žiadne osobné údaje. Online dotazník.

V rámci Svetového dňa vody, ktorý pripadá na piatok 22. marca, odborné laboratóriá ponúkajú rôzne akcie a zľavy.  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 22. marec 2024 

https://www.bvsas.sk/den-vody/den-vody.html

ALS Slovakia, s.r.o. 22. marec 2024 

https://www.alsglobal.sk/aktuality/Oslavte-s-nami-Svetovy-den-vody_1855

AQUASECO 22. marec 2024 

https://www.aquaseco.sk/svetovy-den-vody/

Súhrnnú informáciu pripravila:

Ing. Veronika Basta
predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia
poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Rovinke

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. marca 2024