Oficálna stránka obce

Revitalizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka

11. januára 2022

  

Názov projektuRevitalizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka
PoskytovateľBratislavský samosprávny kraj
Dotačná schémaIndividuálne dotácie 2021
Trvanie projektu01.10.2021 – 30.11.2021
Výška dotácie2 000,00 € 
Cieľová skupinaviac ako 500 žiakov základnej školy, ktorí budú využívať
revitalizovaný školský dvor na hry a oddych, slúžiť bude aj viac ako 50 zamestnancom školy a spríjemní čakanie desiatkam rodičov čakajúcich na svoje ratolesti po skončení vyučovania
Prínos projektuRealizáciou projektu sa zavŕši dlhoročné budovanie a výstavba v existujúcom školskom areáli Základnej školy v Rovinke. Revitalizácia areálu prispeje k celkovému oživeniu a skrášleniu školského dvora. Vysadené stromy budú chrániť pred čoraz spaľujúcejšími lúčmi slnka a prispejú k ochladeniu areálu. Vysadený živý plot zasa vizuálne oddelí hraciu plochu od parkoviska. Trvalkový záhon bude vizuálne oddeľovať chodník od parkoviska a bude výrazným skrášľujúcim prvkom celého areálu. Nespevnené plochy budú tvorené prevažne trávnikom, ktorý bude slúžiť na odvod dažďových vôd a prispeje tak k udržaniu vody v areáli. Na časti plochy bude umiestnená aj hracia zostava, kde trávnik bude zároveň tvoriť aj dopadovú plochu pre deti. Vysadená zeleň bude zároveň slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov, ktorí sa budú na hodinách pestovateľských prác učiť, ako sa starať o takúto zeleň a tak nadobudnú aj praktické zručnosti.
Aktivity projektu
  • výsadba zelene (stromy, kry, trvalky)
  • zhotovenie trávnika

Popis projektu

Realizáciou projektu sa zavŕši proces budovania školského areálu Základnej školy v Rovinke. V prvej fáze sa vybudovali nové budovy základnej školy, telocvične a výdajne stravy, pričom počas výstavby došlo k zničeniu pôvodného školského areálu, ktorý sa premenil na stavenisko. Aktuálne prebieha fáza revitalizácie školského dvora, ktorá dá celému areálu finálnu podobu. Obec z vlastných zdrojov momentálne buduje spevnené plochy – parkoviská, stojiská na bicykle a chodníky, po dokončení ktorých bude nasledovať posledná fáza a to zazelenanie priestoru. Projekt je zameraný na výstavbu zelene na zostávajúcich nespevnených plochách. Vysadená bude ako izolačná tak aj okrasná zeleň. V rámci projektu je možné identifikovať štyri výškové úrovne vysadenej zelene. V priestore areálu budú najskôr vysadené stromy, ktoré budú slúžiť najmä ako ochrana pred slnkom. Vysádzať sa budú stromy s obvodom 8-18 cm. Ďalšou úrovňou budú kríky, ktoré sa vysadia do tvaru 3 živých plotov, ktoré budú oddeľovať detské ihrisko od parkoviska áut a stojiská bicyklov od zelených plôch. Treťou úrovňou bude vysadený záhon trvaliek a bylín, ktorý bude oddeľovať vstupný chodník do školy od novovybudovaného areálového parkoviska. Najnižšou úrovňou bude trávnik, ktorý bude zhotovený kladením trávneho koberca. Tráva bude slúžiť na odvod vody zo spevnených plôch a zároveň bude aj ako dopadová plocha pod detskou preliezkou. Projekt je zameraný len na nákup materiálu. Výsadbu zelene a uloženie trávnika, by zabezpečila obec svojpomocne a na vlastné náklady.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 11. januára 2022