Oficálna stránka obce

Pripomienkové konanie

TypeDokumentyZverejnené dňaPoradie

pdf
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017 10.06.20182018-001

pdf
Návrh - Záverečný účet obce Rovinka za rok 2017 10.06.20182018-002

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ... 11.01.20172017-002

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 02.05.20172017-005

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5 ∕ 2016 o miestnom poplatku za rozvoj 01.02.20172017-004

pdf
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ 22.08.20172017-006

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 11.08.20202020-007

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach... 29.07.20192019-012

pdf
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke 26.10.20202020-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým ruší VZN obce Rovinka 11 ∕ 2015 12.03.20192019-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 27.11.20182018-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 12.02.20192019-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3-2017 o poplatku za rozvoj 20.11.20192019-014

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 24.11.20172017-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3-2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 20.11.20192019-015

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 29.09.20172017-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka - Štatú obce Rovinka 10.05.20192019-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o chove, držaní a vodení psov na území obce Rovinka 08.06.20202020-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani za psa 20.11.20192019-013

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani z nehnuteľností 25.11.20192019-017

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.11.20192019-018

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 27.11.20172017-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za rozvoj 24.11.20172017-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 09.10.20182018-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady 12.02.20192019-005

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka 23.11.20182018-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 13.01.20202020-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 20.11.20192019-016

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 27.11.20172017-011

pdf
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka 18.02.20202020-002

pdf
Návrh VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka 11.03.20202020-003

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 14.05.20192019-009

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2017 o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka 12.01.20172017-003

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka 15.01.20192019-003

pdf
Návrh VZN č. 2 ∕ 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka 11.01.20172017-001

pdf
Návrh VZN č. 10 ∕ 2015 o miestnom poplatku za rozvoj 01.12.20152015-002

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2016 25.05.20172017-006

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2018 11.06.20192019-010

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 2019 09.06.20202020-006

pdf
Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Rovinka č. 13 ∕ 2009 o čase, mieste zápisu detí do MŠ a ZŠ, určenie výšky príspevku,...) 01.08.20122012-003

pdf
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľností 27.11.20152015-001

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 27.11.20172017-012

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 19.11.20182018-005

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 12.12.20192019-021

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 21.06.20182018-003

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 03.07.20192019-011

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 09.06.20202020-005

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2018-2020 - pdf 27.11.20172017-014

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2018-2020 - xlsx 27.11.20172017-013

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019-2021 - pdf 15.01.20192019-002

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019-2021 - xlsx 15.01.20192019-001

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2020-2022 - pdf 25.11.20192019-019

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2020-2022 - xlsx 25.11.20192019-020

pdf
Návrh záverečného účtu na rok 2012 27.06.20132013-001

pdf
Návrh záverečného účtu obce Rovinka za rok 2011 24.05.20122012-001

pdf
Návrh záverečného účtu za rok 2013 11.06.20142014-001

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 1 ∕ 2014 05.09.20162016-001

pdf
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 27.06.20132013-002

pdf
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 09.07.20142014-002