Oficálna stránka obce

Pripomienkové konanie

TypeDokumentyZverejnené dňaPoradie

pdf
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 201710.06.20182018-001

pdf
Navrh VZN č. o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka30.11.20202020-011

pdf
Návrh - Záverečný účet obce Rovinka za rok 201710.06.20182018-002

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...11.01.20172017-002

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka02.05.20172017-005

pdf
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5 ∕ 2016 o miestnom poplatku za rozvoj01.02.20172017-004

pdf
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ22.08.20172017-006

pdf
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2023-202712.09.20232023-017

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 5-2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu11.08.20202020-007

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2023 o sociálnych službách12.09.20232023-016

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5 ∕ 2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach...29.07.20192019-012

pdf
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke27.10.20232023-019

pdf
Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Rovinke26.10.20202020-008

pdf
Návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka17.01.20242024-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým ruší VZN obce Rovinka 11 ∕ 201512.03.20192019-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka27.11.20182018-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka12.02.20192019-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 3-2017 o poplatku za rozvoj20.11.20192019-014

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka24.11.20172017-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3-2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole20.11.20192019-015

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh29.09.20172017-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka - Štatú obce Rovinka10.05.20192019-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o chove, držaní a vodení psov na území obce Rovinka08.06.20202020-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani za psa20.11.20192019-013

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o dani z nehnuteľností25.11.20192019-017

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady25.11.20192019-018

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka27.11.20172017-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za rozvoj24.11.20172017-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka09.10.20182018-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe ich úhrady12.02.20192019-005

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka23.11.20182018-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka12.01.20212021-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka13.01.20202020-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane20.11.20192019-016

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb27.11.20172017-011

pdf
Návrh VZN o dani za psa27.10.20232023-021

pdf
Návrh VZN o dani za ubytovanie27.10.20232023-022

pdf
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka24.11.20232023-027

pdf
Návrh VZN o dani z nehnuteľností27.10.20232023-020

pdf
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady24.11.20232023-028

pdf
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30.11.20212021-008

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka12.01.20212021-001

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka16.05.20232023-014

pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka30.11.20212021-009

pdf
Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Rovinka27.11.20232023-029

pdf
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Rovinka18.02.20202020-002

pdf
Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka03.04.20232023-012

pdf
Návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka14.03.20232023-010

pdf
Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdoja24.11.20232023-025

pdf
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka17.01.20232023-009

pdf
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka27.10.20232023-023

pdf
Návrh VZN o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školáchNávrh VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka13.06.20222022-009

pdf
Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za stravovanie pre seniorov a zdravotne alebo sociálne znevýhodnených občanov obce Rovinka14.03.20232023-011

pdf
Návrh VZN o poskytovaní sociálnych dávok a finančných príspevkov24.11.20232023-026

pdf
Návrh VZN o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka25.04.20222022-006

pdf
Návrh VZN o určení názvov ulíc na území obce Rovinka11.03.20202020-003

pdf
Návrh VZN o určení spoločného školského obvodu24.11.20232023-024

pdf
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia17.01.20232023-007

pdf
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia11.01.20222022-001

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka14.05.20192019-009

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka30.11.20202020-010

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach17.01.20232023-008

pdf
Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach30.11.20212021-010

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2017 o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka12.01.20172017-003

pdf
Návrh VZN č. 1 ∕ 2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka15.01.20192019-003

pdf
Návrh VZN č. 2 ∕ 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Rovinka11.01.20172017-001

pdf
Návrh VZN č. 10 ∕ 2015 o miestnom poplatku za rozvoj01.12.20152015-002

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - LOGaDYS17.01.20232023-004

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - LOGaDYS31.01.20222022-005

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - MŠ Hrášok10.01.20242024-002

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - MŠ Hrášok17.01.20232023-002

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - MŠ Hrášok31.01.20222022-002

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - MŠ Jazerná17.01.20232023-003

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - MŠ Jazerná31.01.20222022-003

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - SMŠ Hugáčik10.01.20242024-005

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - SMŠ Jazerná10.01.20242024-004

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - SMŠ Polárka10.01.20242024-003

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - ZUŠ Kubešová10.01.20242024-001

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - ZUŠ Kubešová17.01.20232023-001

pdf
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - ZUŠ Kubešová31.01.20222022-004

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 201625.05.20172017-006

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 201811.06.20192019-010

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 201909.06.20202020-006

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 202007.06.20212021-006

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 202113.06.20222022-008

pdf
Návrh Záverečného účtu obce Rovinka za rok 202216.05.20232023-013

pdf
Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Rovinka č. 13 ∕ 2009 o čase, mieste zápisu detí do MŠ a ZŠ, určenie výšky príspevku,...)01.08.20122012-003

pdf
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľností27.11.20152015-001

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 201827.11.20172017-012

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 201919.11.20182018-005

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202012.12.20192019-021

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202125.11.20202020-009

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202230.11.20212021-007

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202329.11.20222022-010

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202427.10.20232023-018

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 201821.06.20182018-003

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 201903.07.20192019-011

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 202009.06.20202020-005

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 202104.06.20212021-005

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 202219.05.20222022-007

pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 202316.05.20232023-015

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2018-2020 - pdf27.11.20172017-014

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2018-2020 - xlsx27.11.20172017-013

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019-2021 - pdf15.01.20192019-002

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2019-2021 - xlsx15.01.20192019-001

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2020-2022 - pdf25.11.20192019-019

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2020-2022 - xlsx25.11.20192019-020

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2021-2023 - pdf09.03.20212021-003

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2021-2023 - xlsx09.03.20212021-004

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2022-2024 - pdf30.11.20212021-012

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2022-2024 - xlsx30.11.20212021-011

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2023-2025 - pdf17.01.20232023-006

xlsx
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2023-2025 - xlsx17.01.20232023-005

pdf
Návrh rozpočtu obce Rovinka na roky 2024-202627.11.20232023-030

pdf
Návrh záverečného účtu na rok 201227.06.20132013-001

pdf
Návrh záverečného účtu obce Rovinka za rok 201124.05.20122012-001

pdf
Návrh záverečného účtu za rok 201311.06.20142014-001

pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 1 ∕ 201405.09.20162016-001

pdf
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 201327.06.20132013-002

pdf
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 201409.07.20142014-002