Oficálna stránka obce

Prepravná služba pre občanov Rovinky

20. marca 2019

Obec Rovinka v spolupráci so združením OMAPO začína poskytovať pre občanov prepravnú službu do okolitých miest a obcí. Prepravná služba sa bude poskytovať občanom s trvalým pobytom v obci Rovinka:

  1. s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,
  2. poberateľovi starobného alebo invalidného dôchodku, ktorého dôchodok nepresahuje 1,5 násobok minimálnej mzdy,
  3. občanovi v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorý mu neumožní použiť hromadnú dopravu a je odkázaný na individuálnu prepravu,
  4. osamelým rodičom s deťmi, v prípade že zdravotný stav dieťaťa neumožní použiť hromadnú dopravu a je odkázané na individuálnu prepravu.

Bližšie informácie o službe nájdete na stránke: Prepravná služba

  •  
  •  

Last modified: 19. marca 2019