Oficálna stránka obce

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

24. mája 2021

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021. Podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, § 36 -­ Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd, odseku 4 „ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.”

S účinnosťou od 15.09.2020 môžu obec Rovinka v prípade fyzických osôb a Okresný úrad Senec v prípade právnických osôb žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd dva roky dozadu.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 23. mája 2021