Oficálna stránka obce

Poplatok za rozvoj

Vybavuje: Mgr. Jana Mitrová

Tel.: 02 / 59304053

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožnil obciam zaviesť VZN na svojom území, ktorým si ustanoví výšku poplatku. Obec Rovinka prijala VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým ustanovila výšku poplatku za rozvoj pri všetkých druhoch stavieb na 35 €/m2. Výnos z poplatku obec využije na rozvoj v obci ako sú napr. komunikácie, zdravotnícke, školské zariadenia a iná infraštruktúra slúžiaca obyvateľom obce.

Zákon presne vymedzuje čo je predmetom poplatku za rozvoj ako aj jeho negatívne vymedzenia.

Poplatník v tomto prípade nemá oznamovaciu povinnosť, lebo tá vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu. Oznamovaciu povinnosť má poplatník iba v prípade, že stavba slúži na viaceré účely, ďalej v prípade že stavebné povolenie stratilo platnosť ak súčasne poplatník stavbu nezačal vôbec realizovať alebo v prípade, že je stavebníkov viac a dohodnú si medzi sebou zástupcu a to najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím. Výpočet poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2, pričom ak je v stavebnom povolení uvedených viacero stavebných objektov na účel výpočtu sa považujú za jednu stavbu v zmysle zákona 447/2015 Z. z.