Oficálna stránka obce

Parkovanie v obci

Dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Od 01. 05. 2021 inštitút objektívnej zodpovednosti môžu využívať aj obce. Obce, respektíve obecné polície dostali možnosť využívať inštitút objektívnej zodpovednosti pri statickej doprave.

Obec môže uložiť pokutu držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť zákazu zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Najčastejšie príklady porušenia zákazu zastavenia a státia

Vodič nesmie zastaviť a stáť:

  • v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
  • na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
  • na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou,
  • na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti,
  • na chodníku,
  • na cestnej a verejnej zeleni,
  • na ceste, pokiaľ nezostane voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy,
  • na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel.

Vodič nesmie stáť v pešej a obytnej zóne.