Oficálna stránka obce

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu pred neoprávneným postihom v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti ako aj práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
 
Obec Rovinka je organizáciou, ktorej snahou je uplatňovanie otvorenosti voči verejnosti a podpora kvality vo vnútri systému. Preto v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu interným predpisom, platným pre zamestnancov obce, ako aj oznamom na webovom sídle obce.  
 
V tejto súvislosti obec Rovinka oznamuje, že zodpovednou osobou, ktorá vykonáva šetrenie a preverovanie oznámení je hlavný kontrolór obce Rovinka.
 
Zamestnanci obce Rovinka môžu podať podnet zodpovednej osobe:
  1. ústne do zápisnice priamo u zodpovednej osoby
  2. elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: lubomir.duben@zoznam.sk
  3. písomne na adresu: Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka, hlavný kontrolór s textom „Neotvárať“