Oficálna stránka obce

Oznámenie pre verejnosť – zverejnenie zámeru Krematórium zvierat Bratislava

9. februára 2024

Dňa 8. februára 2024 bola obci Rovinka doručená Žiadosť o stanovisko z Okresného úradu v Senci, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania na životné prostredie, číslo konania OU-SC-OSZP-2024/007350-002 pre zámer: „Krematórium zvierat Bratislava“, ktoré má byť umiestnené v Rovinke.

Občania majú možnosť nahliadnuť do spisu robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie najneskôr do 1. marca 2024 v kancelárii podateľne, Obecného úradu v Rovinke počas stránkových hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní na Okresný úrad v Senci, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec, od zverejnenia zámeru na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (envriportal.sk) alebo do 21 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou t.j. obcou Rovinka. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce t.j. Obec Rovinka, Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka.

Zámer si je možné pozrieť aj na webstránke https://www.enviroportal.sk/eia/detail/krematorium-zvierat-bratislava alebo stiahnuť cez odkaz Oznámenie pre verejnosť – zverejnenie zámeru Krematórium zvierat Bratislava.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 29. februára 2024