Oficálna stránka obce

Oznam pre oprávnené osoby (FO, PO) poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny

22. apríla 2022

Žiadame občanov obce Rovinka, ktorí dočasne ubytovávajú odídencov z Ukrajiny, aby upozornili ubytovaných odídencov na povinnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade v Rovinke na oddelení evidencie obyvateľstva (p. Kundláková) za účelom splnenia si povinnosti – prihlásenia sa k prechodnému – dočasnému pobytu v našej obci.

Taktiež upozorňujeme, že pri poskytovaní príspevku za ubytovanie, je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť si je odídenec povinný prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022.

Túto povinnosť si budú môcť v obci Rovinka splniť od 26. do 29. apríla 2022 počas stránkových dní, resp. mimo stránkové dni nahlásením sa e-mailom (kufel@obecrovinka.sk), alebo telefonicky na 0918 469 880. Po prihlásení obdržia potvrdenie o splnení si tejto povinnosti.

V prípade, ak odídenec prihlásený v obci Rovinka zmení bydlisko, alebo ukončí zmluvu o ubytovaní s oprávnenou osobou (FO, PO) v obci Rovinka, je taktiež povinný túto skutočnosť nahlásiť na OÚ v Rovinke s tým, že nahlási adresu nového pobytu (v rámci SR). Ak sa odídenec rozhodne ukončiť dočasný – tolerovaný pobyt na Slovensku, platia pre neho nižšie uvedené povinnosti (Zánik dočasného útočiska na území SR).

Oprávnená osoba (FO, PO), ktorá poberá na odídenca príspevok za ubytovanie, je taktiež povinná túto skutočnosť nahlásiť na OÚ v Rovinke e-mailom (kufel@obecrovinka.sk), že odídenec ku dňu v príslušnom mesiaci ukončil zmluvu, či ostáva v rámci tolerovaného pobytu v SR, resp. odchádza zo SR. Ukončenie pobytu bude následne zohľadnené pri mesačnom výkaze príspevku za ubytovanie.

 

Zánik dočasného útočiska na území SR

V prípade, že sa odídenec (t. j. osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR) rozhodne vzdať dočasného útočiska na území SR, je potrebné doručiť na migračný úrad MV SR vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska:

Možné sú 2 postupy:

1) Buď zašle písomné prehlásenie e-mailom na po.mu@minv.sk, ku ktorému priloží sken vydaného preukazu odídenca a kópiu cestovného alebo iného identifikačného dokladu.

2) Spíše toto prehlásenie priamo pred pracovníkmi Migračného úradu MV SR vo VKC BA, NR, HE, MI (v čase od 7.00-19.00 h), ktorí od nej prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti (kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu).

Rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v štátnych systémoch.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 22. apríla 2022