Oficálna stránka obce

Osvedčovanie listín a podpisov

Vybavuje: Ing. Ľubica Ozaniaková

Tel.: 02 / 59304057

Osvedčovacou agendou sú v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. poverené obce, ktoré vyberajú správne poplatky v hotovosti v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie listín

Osvedčovaním odpisov a kópii listín (rodné listy, vysvedčenia, diplomy, rozhodnutia a iné) obec potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, cestovným pasom, alebo povolením na pobyt cudzinca.

V zmysle § 5 zákona č. 599/2001 Z. z. obec nevykonáva osvedčenie v týchto prípadoch:

  1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geometrických informácií katastra nehnuteľností,
  4. ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
  6. ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa na český jazyk),
  7. ak ide o lekárske správy s latinskými názvami,
  8. ak ide o čiastkové osvedčovanie listín.

Od poplatku sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v úradnej miestnosti, preto osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná. Nesmie ju podpísať iná osoba. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, pasom, alebo povolením na pobyt cudzinca.

V zmysle § 4 zákona č. 599/2001 Z. z. pri osvedčovaní podpisu na listine, úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila osoba alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Pokiaľ sa fyzická osoba nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie podpisu listiny vykonať v domácnosti, kde sa fyzická osoba zdržuje (v dňoch utorok a štvrtok). Správny poplatok sa platí na mieste výkonu osvedčenia podpisu – v zvýšenej sadzbe za jeden podpis 3,00 € (prirážka v dôsledku zvýšenej náročnosti). V tomto prípade je osvedčovanie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle 02/59304057.

Podľa ust. § 58 ods. 5 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti Notársky poriadok v znení neskorších predpisov platí, že osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát. Overenie podpisu na matrike na účely použitia v zahraničí nie je dostačujúce.

Poplatky:
zviazanie zmluvy 1,00 € (za každú zmluvu, na základe požiadania)
osvedčenie listín 2,00 € (za každú stranu)
osvedčenie listín v českom jazyku 3,00 € (za každú stranu)
osvedčenie podpisu 2,00 € (za každý podpis)

Poplatky sú platné od 01. 01. 2018

Správne poplatky na úseku osvedčovania