Oficálna stránka obce

Odstraňovanie starých vozidiel

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre obec Rovinka zabezpečuje spoločnosť:

  • P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 460 089, e-mail: klamo@p-k.sk

Povinnosti držiteľa vozidla

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

  1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
  2. umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

  • poškodzuje životné prostredie obec podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
  • ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny obec podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, obec odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko. Ak si bude chcieť držiteľ/vlastník vozidla vozidlo z parkoviska vyzdvihnúť, je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť náklady s tým spojené. Náklady sú vo výške 200 € za odtiahnutie vozidla a stojné vo výške 10 € za každý deň, keď bude auto na parkovisku.

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.