Oficálna stránka obce

Ochrana lesov pred požiarmi

16. marca 2024

Vážení občania,

príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Najväčší lesný požiar v uplynulom roku vznikol v Malých Karpatoch – časť Malý Javorník. Požiarom bola zasiahnutá plocha cca 1,25 ha. Príčina vzniku tohto požiaru bola nedbanlivosť.

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

  •  
  •  
  •  

Last modified: 16. marca 2024