Oficálna stránka obce

Obmedzenie služieb v obci počas zákazu vychádzania (obecný úrad, zberný dvor…)

6. januára 2021

Obecný úrad

Bude počnúc dňom 04. 01. 2021 do 24. 01. 2021 pre verejnosť zatvorený. Do odvolania budú zrušené stránkové hodiny, ponechávajú sa len pre podateľňu v čase od 8.00 h do 12.00 h v pondelok, stredu a piatok. Úrad bude naďalej plniť všetky úlohy podľa zákona, odpovedať na e-mailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky.

Žiadame občanov, aby podateľňu využívali len v prípadoch, ktoré neznesú odklad.

Referát vnútornej správy

(Ing. Ľubica Ozaniaková) tel. 02/59304057, e-mail: ozaniaková@obecrovinka.sk

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa overovanie nevykonáva. Žiadosti o vydanie súpisného čísla aj s potrebnými prílohami je možné zaslať mailom. Konzultovať náležitosti ohľadne súpisných čísiel je možné telefonicky alebo e-mailom.

Referát majetku a daní

(Mgr. Janka Mitrová) tel. 02/59304053, 0917 217188 e-mail: mitrova@obecrovinka.sk

  • Daňové priznanie (čiastkové daňové priznanie) podávajte: vhodením do schránky na budove obecného úradu počas pracovných dní v čase od 08.00 do 15.00 h (prednostne), poštovou prepravou, alebo elektronickým podaním podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  • V daňovom priznaní nezabudnite uviesť svoj telefonický a e-mailový kontakt pre rýchlejšiu komunikáciu v prípade nezrovnalostí v daňovom priznaní.
  • Tlačivo k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, alebo na stránke obce obecrovinka.sk/tlaciva/
  • Ak si spomedzi viacerých spoluvlastníkov k nehnuteľnosti určíte jedného zástupcu, ktorý podáva daňové priznanie za všetkých je potrebné vyplniť ešte prílohu dohody, ktoré nájdete na stránke obce Rovinka.
  • V prípade otázok, resp. pomocou s vypĺňaním tlačiva k dani z nehnuteľností prosím neváhajte kontaktovať pracovníka referátu miestnych daní v dňoch:
    • pondelok – štvrtok v čase 08.00 – 16.00, piatok v čase 08.00 – 12.00

Referát práce, miezd a sociálnych vecí

(Ing. Alžbeta Tináková) tel. 02/59304050 , e-mail: tinakova@obecrovinka.sk

V prípade potreby dohodnúť na uvedených kontaktoch.

Referát evidencie obyvateľstva, pokladňa

(Janka Kundláková ) tel. 02/59304056 , e-mail: kundlakova@obecrovinka.sk

Pokladňa bude do 24. 01. 2021 zatvorená. Neodkladnú platbu bude možné vykonať prevodom na účet obce. Pred prevodom je potrebné e-mailom vyžiadať variabilný symbol k platbe.

Prihlasovanie k trvalému pobytu sa do 24. 01. 2021 nevykonáva.

Referát odpadového hospodárstva

(Milan Hrajnoha) tel.02/59304058 , e-mail: hrajnoha@obecrovinka.sk

Prihlasovanie nových poplatníkov za vývoz KO, výmena nádob a platby treba dohodnúť na uvedených kontaktoch.

Stavebný úrad

Stavebný úrad v priestoroch kultúrneho domu bude do 24. 01. 2021 zatvorený. Všetky plánované kolaudácie sa do termínu 24. 01. odkladajú na neurčito. Neodkladnú  návštevu však odporúčame vopred dohodnúť na tel. č.: 0907 298 494, alebo e-mailom na:                                                   

sasinkova@obecrovinka.sk (Ing. Simonetta Sasinková)

fleischerova@obecrovinka.sk (Mgr. Margita Fleischerová)

gunovska@obecrovinka.sk (Ing. Miroslava Guňovská)

kurucova@obecrovinka.sk (Ing. Mária Kurucová)

 

Kultúrny dom a knižnica  

Činnosť pozastavená do 24. 01. 2021 resp. do odvolania.

(kontakt Marta Kelemenová, 0907 201 423, e-mail: kulturakrovinka@gmail.com)

 

Prevádzka MŠ, ZŠ a školskej jedálne MŠ

Usmernenie pre začatie prevádzky MŠ, ZŠ v obci Rovinka bude zverejnené po rokovaní ministerstva školstva v termíne do 08. 01. 2021.

V školskej jedálni v MŠ bude v dňoch 07 – 08. 01. 2021 prebiehať dezinfekcia priestorov.

Výdaj stravy – obedov  pre dôchodcov bude z epidemiologických dôvodov do 24. 01. 2021 pozastavený!

 

Prevádzka zberného dvoru

Zberný dvor v obci Rovinka bude otvorený v bežných  prevádzkových hodinách. Dňa 06. 01. 2021 bude zberný dvor zatvorený. Naďalej ostávajú v platnosti sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia pri vstupe na zberný dvor. Na zberný dvor budú vpustené max. tri osoby resp. vozidlá.

Nakoľko niektoré okolité obce svoje zberné dvory uzatvárajú, budú sa musieť osoby pred vstupom na zberný dvor preukázať niektorým z dokladov:

– platným dokladom o trvalom pobyte v obci Rovinka

– dokladom o zaplatení poplatku za odvoz komunálneho odpadu v obci Rovinka za rok 2020

Na základe preukázania sa zamestnanec zberného dvora preverí, či je osoba poplatníkom v obci. Pokiaľ niektorá osoba odmietne splniť túto podmienku, nebude na zberný dvor vpustená.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 6. januára 2021