Oficálna stránka obce

Zberný dvor

Pracovník zberného dvora A:

 • v celom objekte a priestoroch zabezpečuje udržiavanie čistoty, vynášanie smetí a kontajnerov v čase ich vývozu,
 • zabezpečuje odomknutie a uzamknutie objektu v zmysle prevádzkových hodín a prevádzkového poriadku objektu,
 • zodpovedá za uloženie zhromažďovaného separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie kontajnerov v areáli podľa druhov,
 • po vykonaní vstupnej kontroly určí dovozcovi odpadu priestor na jeho uloženie,
 • overí totožnosť osoby odovzdávajúcej separovaný odpad a zapíše predpísané údaje,
 • skontroluje platbu poplatku za odpad občana – dovozcu odpadu, v prípade, že platba nebola uhradená, nebude občan vpustený do areálu,
 • skontroluje a zaznamená druh a množstvo dovezeného separovaného odpadu, vedie jeho evidenciu,
 • odmietne uloženie odpadu, ktorý nebude dovezený, ako separovaný, a položky odpadu ktoré nie sú schválené prevádzkovým poriadkom,
 • udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu,
 • zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok,
 • zabezpečuje zhromažďovanie odovzdaného separovaného odpadu podľa druhov.

Pracovník zberného dvora B:

 • v celom objekte a priestoroch zabezpečuje udržiavanie čistoty, vynášanie smetí a kontajnerov v čase ich vývozu,
 • zabezpečuje odomknutie a uzamknutie objektu v zmysle prevádzkových hodín a prevádzkového poriadku objektu,
 • zodpovedá za uloženie zhromažďovaného separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie kontajnerov v areáli podľa druhov,
 • po vykonaní vstupnej kontroly určí dovozcovi odpadu priestor na jeho uloženie,
 • overí totožnosť osoby odovzdávajúcej separovaný odpad a zapíše predpísané údaje,
 • skontroluje platbu poplatku za odpad občana – dovozcu odpadu, v prípade, že platba nebola uhradená, nebude občan vpustený do areálu,
 • skontroluje a zaznamená druh a množstvo dovezeného separovaného odpadu, vedie jeho evidenciu,
 • odmietne uloženie odpadu, ktorý nebude dovezený, ako separovaný, a položky odpadu ktoré nie sú schválené prevádzkovým poriadkom,
 • udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu,
 • zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok,
 • zabezpečuje zhromažďovanie odovzdaného separovaného odpadu podľa druhov,
 • zabezpečuje komplexné čistenie a drobnú údržbu prevádzkových priestorov vrátane starostlivosti o náradie,
 • zabezpečuje čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou mechanizmov,
 • zabezpečuje nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt,
 • obsluhuje skladové mechanizačné prostriedky,
 • vedie, obsluhuje mechanizačné prostriedky, pracuje s mechanizmami – štiepkovač, traktor, čelný nakladač montovaný na traktor, návesy, ramenný a reťazový nakladač, práca s kontajnermi,
 • zabezpečuje skladovanie rôznych druhov materiálov.