Oficálna stránka obce

Údržba

Technicko-hospodársky pracovník A: Vladimír Blška, Ivan Šeleľo

 • vykonáva práce spojené s úpravou a udržiavaním obecných parkov a ostatnej verejnej zelene (okopávanie, strihanie a pod.) verejných priestranstiev,
 • príslušnými strojnými zariadeniami kosí a upravuje verejné priestranstvá (parky, verejnú zeleň a pod.) okolie objektov patriacich obci,
 • vykonáva práce spojené s úpravou a udržiavaním chodníkov v zimných mesiacoch,
 • vykonáva pravidelnú údržbu a bežné opravy strojných zariadení potrebných na kosenie,
 • vykonáva jednoduché práce na udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, cintorínov a ostatných priestorov v obce,
 • spolupracuje pri separácii a likvidácii komunálneho odpadu, vykonáva jeho zber na verejných priestranstvách obce.

Technicko-hospodársky pracovník B: Silvester Méry

 • vykonáva práce spojené s úpravou a udržiavaním obecných parkov a ostatnej verejnej zelene (okopávanie, strihanie a pod.) verejných priestranstiev,
 • príslušnými strojnými zariadeniami kosí a upravuje verejné priestranstvá (parky, verejnú zeleň a pod.) a okolie objektov patriacich obci,
 • vykonáva práce spojené s úpravou a udržiavaním chodníkov v zimných mesiacoch,
 • vykonáva pravidelnú údržbu a bežné opravy strojných zariadení potrebných na kosenie,
 • vykonáva jednoduché práce na udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, cintorínov a ostatných priestorov v obci,
 • spolupracuje pri separácii a likvidácii komunálneho odpadu, vykonáva jeho zber na verejných priestranstvách obce,
 • zabezpečuje obsluhu iných motorových vozidiel,
 • iné pomocné práce pri zveľaďovaní obce ako aj jej zimnej údržby.

Technicko-hospodársky pracovník C: Jozef Patyla

 • v objektoch a priestoroch zabezpečuje udržiavanie čistoty, vynášanie smetí a kontajnerov v čase ich vývozu,
 • zabezpečuje odomknutie a uzamknutie objektu v zmysle prevádzkových hodín a prevádzkového poriadku objektu,
 • vyberanie poplatkov za užívanie platených priestranstiev v zmysle prevádzkového poriadku,
 • kosenie, zavlažovanie trávnikov, úprava kríkov, stromov ničenie burín v trávnikoch a ostatnej parkovej časti údržba a čistenie chodníkov,
 • starostlivosť o detské atrakcie (preliezky, hojdačky, kolotoče a pod.), kontrolovať funkčnosť, spoje, vedie prevádzkovú knihu detského ihriska, vykonáva bežnú vizuálnu kontrolu, údržbu a opravy zariadení detského ihriska, dohliada nad dodržiavaním prevádzkovej doby,
 • zabezpečuje prekrytie pieskoviska v čase otvorenia a zatvorenia detského ihriska,
 • riadi sa schváleným prevádzkovým poriadkom verejného detského ihriska, dbá a upozorňuje na jeho dodržiavanie návštevníkov detského ihriska,
 • riadi sa schváleným prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska,
 • na základe požiadaviek verejnosti a futbalového klubu obce Rovinka synchronizuje návštevy ihriska, má spracovaný harmonogram návštev a dohliada na jeho dodržiavanie,
 • starostlivosť o volejbalové ihrisko, úprava a čistenie pieskoviska, údržba vybavenia ihriska, spoplatňovanie ihriska za účelom prenájmu,
 • iné práce súvisiace s prevádzkou a údržbou trávnatých plôch,
 • zabezpečuje obsluhu iných motorových vozidiel,
 • zabezpečuje obsluhu posýpača soli pri zimnej údržbe,
 • zabezpečuje bežnú opravu a údržbu pomocných strojov a náradia vykonávanú v zmysle návodov na údržbu,
 • zabezpečuje bežnú opravu a údržbu jednotlivých zariadení v objektoch obce,
 • príslušnými strojnými zariadeniami kosí a upravuje verejné priestranstvá (parky, verejnú zeleň a pod.) a okolie objektov patriacich obci,
 • vykonáva jednoduché práce na udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, cintorínov a ostatných priestorov v obci,
 • iné pomocné práce pri zveľaďovaní obce ako aj jej zimnej údržby.

Upratovačka: Eva Takáčová

 • vysávanie miestností minimálne jedenkrát týždenne, resp. umývanie pevných podláh min. jedenkrát denne,
 • denné utieranie prachu v miestnostiach,
 • starostlivosť o zverené miestnosti v zariadení a ich príslušenstva, ich čistenie a upratovanie,
 • v prípade potreby vykonáva čistenie skiel, zasklených zastávok obce a čistenie ich okolia,
 • upratovanie iných objektov a verejných priestranstiev obce podľa pokynov zamestnávateľa,
 • iné práce podľa pokynov zamestnávateľa.