Oficálna stránka obce

Stavebný úrad

Referenti stavebného úradu: Miroslava Guňovská, Margita Fleischerová, Mária Kurucová, Ing. Simonetta Sasinková

 • vybavuje agendu v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva rozhodnutia na základe všetkých prijatých žiadostí v zmysle stavebného zákona (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia),
 • vypisuje a zúčastňuje sa konaní v zmysle stavebného zákona,
 • rieši priestupky v zmysle stavebného zákona,
 • spravuje agendu priestupkového konania na stavebnom úrade,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • riešenie investičných akcií a eurofondov,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom aplikácie miniDCOM,
 • vybavuje agendu v zmysle:
  • z. č. 24/2006 Z. z. v z. n. p. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
  • z. č. 543/2002 Z. z. v z. n. p. o ochrane prírody a krajiny,
  • z. č. 364/2004 Z. z. v z. n. p. o vodách v znení neskorších predpisov,
  • z. č. 135/1961 Zb. v z. n. p. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
  • z. č. 478/2002 Z. z. v z. n. p. o ochrane ovzdušia – malé zdroje znečistenia
  • stavebného zákona – drobné stavby do 25 m2,
  • stavebného zákona – oplotenia, studne,
  • stavebného zákona – odstránenie stavby,
  • stavebného zákona – územno-plánovacie informácie.