Oficálna stránka obce

Sekretariát, podateľňa

Asistent starostu: Bc. Dana Féherová

 • vedie sekretariát starostu obce,
 • preberá a eviduje došlú a odoslanú poštu vrátane elektronickej pošty,
 • zabezpečuje podklady a materiály pre činnosť OZ obecného úradu a starostu obce,
 • vypracováva zápisnice a uznesenia,
 • vedie archiváciu dokladov a registratúrny poriadok,
 • vedie evidenciu prevádzkového režimu jednotlivých prevádzkarní, jeho zmeny,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • vedie evidenciu súdnych sporov,
 • vedie evidenciu podnetov a sťažností občanov, petícií, ich vybavenie v spolupráci so starostom obce a jednotlivými komisiami,
 • zabezpečuje podklady a materiály pre činnosť a plnenie úloh obecného zastupiteľstva, obecnej rady a obecného úradu,
 • príprava podkladov pre internetovú stránku obce,
 • v rámci súčinnosti zabezpečuje vybavenie dožiadaní orgánov štátnej správy, exekútorov a pod. týkajúcich sa právnických a fyzických osôb obce,
 • vyhotovuje a zodpovedá za koncepciu rozdeľovania a využívania priestorov a majetku vo vlastníctve obce,
 • vybavuje spisovú agendu v oblasti majetkovoprávnych vecí – prenájom majetku,
 • vedie centrálnu evidenciu všetkých zmlúv uzatváraných obcou ako i evidenciu zmlúv došlých okrem zmlúv v pracovno-právnych vzťahoch,
 • vybavuje spisovú agendu týkajúcu sa poistných udalostí,
 • spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce, noriem a predpisov platných na území obce,
 • spolupracuje na návrhu rozpočtu obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom aplikácie miniDCOM,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.