Oficálna stránka obce

Rozvoj a správa obce

Referent: Ing. Juraj Kufel

 • vypracováva návrhy koncepcie na skvalitnenie života občanov obce, kvality, vyťaženosti a využívania cestných komunikácií, vôd a chodníkov a verejnej zelene, osvetlenia, kanalizácie a pitnej vody,
 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce vrátane návrhov na riešenie,
 • tvorba koncepcie v oblasti rozvoja sociálnych služieb pre obyvateľov obce,
 • systematická komunikácia s občanmi a podnikateľskými subjektmi obce,
 • zabezpečuje postúpenie sťažností a žiadostí ku kompetentným pracovníkom obecného úradu a spätnú informovanosť sťažovateľom,
 • posudzuje a navrhuje riešenie majetkovo-právnych vzťahov obce,
 • rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni zamestnávateľa,
 • zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva,
 • zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy,
 • spracúva podklady a plní úlohy na úseku vedenia evidencie brancov a podklady pri plnení opatrení civilnej ochrany v nadväznosti na evidenciu obyvateľstva,
 • spolupracuje s právnymi službami v oblasti uzatvárania zmlúv,
 • kontrola stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi a stavu požiarno-technických, technických a technologických zariadení hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi právnických osôb a fyzických osôb na úrovni obce,
 • zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v rámci svojej pracovnej náplne,
 • príprava a tvorba všeobecne záväzných nariadení obce a dokumentov,
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb s nízkou hodnotou podľa platných právnych predpisov a vnútornej smernice o verejnom obstarávaní a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov s odborne spôsobilou osobou,
 • riadi a kontroluje zamestnancov údržby pri separácii komunálneho odpadu,
 • spolupracuje na návrhu rozpočtu obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Zodpovedá za:

 • zabezpečovanie revíznych správ a kontroly–výťah, elektrické a zabezpečovacie zariadenia, vykurovacie kotle v objektoch, ktoré sú v správe obce,
 • odsúhlasovanie spotreby médií – elektrická energia, voda a plyn, podľa došlých faktúr a podľa jednotlivých odberných miest v správe obce,
 • prevádzku a údržbu materskej školy, základnej školy, zdravotného strediska, obecného úradu a iných objektov v správe obce,
 • prevádzku a bežnú údržbu cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb,
 • funkčnosť verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu,
 • usmerňovanie a zadeľovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce na úseku údržby verejnej zelene a športového areálu.