Oficálna stránka obce

Personalistika, sociálne veci, školstvo

Referent práce, miezd a sociálnych vecí: Ing. Alžbeta Tináková

Správa obecného úradu

 • zabezpečuje kompletnú personálnu a mzdovú agendu zamestnancov obce – za jednotlivé strediská obecného úradu,
 • zabezpečuje zber údajov pre rozpis finančných prostriedkov školám – normatívne,
 • financovanie, zber údajov potrebných na stanovenie podielu výnosu dane z príjmov obcí pre MŠ,
 • zabezpečuje v spolupráci s KŠÚ vzdelávacie poukazy,
 • spracováva štatistické výkazy o práci na štatistický úrad a výkazy mzdových prostriedkov,
 • spolupracuje s úradom práce, soc. vecí a rodiny v rámci verejno-prospešných prác v zmysle dohody v oblasti nezamestnanosti a sociálnych vecí,
 • zabezpečuje komunikáciu a korešpondenciu s ÚPSVaR vrátane dotácií,
 • spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce a predpisov platných na území obce,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu,
 • vykonáva administratívnu agendu a prípravu podkladov na úseku opatrovateľskej služby v zmysle § 2 písm. d) 2.1. zákona NR SR č. 416/2002 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
 • zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • zabezpečuje spoluprácu medzi občanmi a obecným úradom v sociálnej oblasti,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva,

Finančná správa

 • spracováva a likviduje mzdy zamestnancov obce, odmeny pre poslancov a členov komisií OZ, a úkony s tým spojené, spracováva výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad,
 • vedie evidenciu došlých faktúr,
 • zabezpečuje včasnosť úhrad došlých faktúr, výplaty miezd bankovým prevodom a ostatných výdavkov vyplývajúcich z dodáv. – odber. vzťahov, vrátane zabezpečenia potrebných náležitostí k nim,
 • spolupracuje na návrhu rozpočtu obce v rámci svojej pracovnej náplne.