Oficálna stránka obce

Odpadové hospodárstvo

Referent správy odpadového hospodárstva: Milan Hrajnoha

Správa obecného úradu:

 • zabezpečuje agendu a správu:
  • odpadového hospodárstva,
  • riadenie zberného dvora, zabezpečenie vývozu komunálneho a separovaného, odpadu,
  • životného prostredia,
  • verejného poriadku (čistota verejných priestranstiev),
 • spolupracuje – evidencia a povolenia rybárskych lístkov,
 • spolupracuje – vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných čísel na stavby,
 • spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce a predpisov platných na území obce,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • vydáva nádoby komunálneho odpadu a  ročné nálepky oprávňujúce odber odpadu,
 • spolupracuje pri príprave a realizácii volieb, referenda, miestneho hlasovania,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Finančná správa:

 • spolupracuje – vykonáva výber miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN obce Rovinka a vedie evidenciu o ich úhrade,
 • spravuje agendu vymáhania miestnych poplatkov a pokuty vo svojej činnosti,
 • spolupráca na návrhu rozpočtu obce v rámci pracovnej náplne,
 • pokladničná práca – príjem a výdaj hotovosti na základe príjmových, výdavkových dokladov,
 • spracováva a vedie agendu úhrady poplatkov odpadového hospodárstva v zmysle VZN o odpadoch obce Rovinka.