Oficálna stránka obce

Evidencia obyvateľstva, voľby

Referent všeobecnej vnútornej správy – evidencia obyvateľstva: Janka Kundláková

Správa obecného úradu:

 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 • vedie evidenciu obyvateľstva obce, jej upresňovanie, podávanie hlásení a výkazov,
 • spracováva správy o povesti a pobyte občanov,
 • vedie evidenciu SHR,
 • vedie evidenciu a povolenia pre trhový predaj,
 • spolupracuje – evidencia a povolenia rybárskych lístkov,
 • spolupracuje – vydávanie rozhodnutia o pridelení súpisných čísel na stavby,
 • spolupracuje pri vydávaní nádob komunálneho odpadu a výdaji ročných nálepiek,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu volieb, referenda, miestneho hlasovania,
 • spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce a predpisov platných na území obce,
 • zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v okruhu svojej pracovnej náplne,
 • oboznamuje občanov a obyvateľov obce so správami a dôležitými udalosťami cez obecný rozhlas – pripravuje relácie a zabezpečuje oznamy a upozornenia aj formou písaných letákov,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Finančná správa:

 • vedenie pokladničnej knihy – samostatne za obecný úrad a samostatne za základnú školu
 • zabezpečuje dotácie pokladne – výber z banky a odvody hotovosti do banky,
 • zabezpečuje likvidáciu a výplatu ostaných peňažných náležitostí a cestovných náhrad,
 • vykonáva výber miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN obce Rovinka a vedie evidenciu o ich úhrade,
 • spravuje agendu vymáhania miestnych poplatkov a pokuty vyplývajúce z uvedenej činnosti,
 • spolupráca na návrhu rozpočtu obce v rámci pracovnej náplne,