Oficálna stránka obce

Ekonomika, rozpočet, účtovníctvo

Vedúci referent finančnej správy: Ing. Tomáš Káčer

 • zastáva pozíciu vedúceho pre útvar finančná správa,
 • koordinuje referentov v rozsahu ich pracovnej náplne spadajúcej pod útvar finančná správa,
 • samostatne spracováva a kontroluje účtovné doklady za obecný úrad, školskú jedáleň, materskú školu, školský klub detí, základnú školu pre evidenciu príjmov a výdavkov obce (finančné účtovníctvo),
 • vykonáva zaúčtovanie bankových výpisov a pokladne,
 • vykonáva mesačnú, štvrťročnú a ročnú účtovnú závierku,
 • spracováva záverečný účet obce,
 • zodpovedá za prípravu a spracovanie návrhu rozpočtu obce a sleduje jeho čerpanie,
 • spracováva daňové priznania pre daň z príjmov za obec,
 • dbá o hospodárne využívanie finančných prostriedkov,
 • spracováva štatistické výkazy,
 • spracováva rozbory hospodárenia,
 • spracováva a predkladá materiály na rozhodnutie obecného zastupiteľstva v rámci svojej pracovnej náplne,
 • zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v okruhu svojej pracovnej náplne,
 • sleduje a kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne sleduje účtovnú, daňovú a ekonomickú legislatívu a informuje o zmenách,
 • vypracováva návrhy na všeobecne záväzné nariadenia obce a  predpisy platné na území obce,
 • vystavuje odberateľské faktúry, sleduje ich splatnosť a vystavuje urgencie po splatnosti,
 • organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb s nízkou hodnotou podľa platných právnych predpisov a vnútornej smernice o verejnom obstarávaní,
 • administrácia a manažovanie projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom aplikácie miniDCOM,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom portálu www.slovensko.sk,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.