Oficálna stránka obce

Dane a evidencia majetku

Referent správy majetku a daní: Mgr. Jana Mitrová

 • spracováva podklady k dani z nehnuteľností – eviduje nahlásené zmeny v priebehu roka, eviduje nových daňovníkov, vykonáva tlač a odosielanie výmerov,
 • spravuje agendu vymáhania daní z nehnuteľností a pokuty vyplývajúce z uvedených činností,
 • spracováva podklady k dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie automaty – eviduje nahlásené zmeny v priebehu roka, eviduje nových daňovníkov, vykonáva tlač a odosielanie výmerov,
 • eviduje žiadosti a spracováva výmery miestnych daní – za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie a hracie automaty, sleduje ich splatnosť,
 • vydáva rozhodnutia o udelení licencie na prevádzku výherných hracích automatov,
 • spravuje agendu vymáhania daní a poplatkov, a pokuty vyplývajúce z uvedených činností,
 • spolupracuje s katastrom nehnuteľností,
 • vedie evidenciu hmotného a nehmotného majetku obce, vykonáva jeho aktualizáciu,
 • mesačne spracováva odpisy majetku obce,
 • vykonáva inventarizáciu majetku,
 • zabezpečuje správu majetku cintorínov,
 • spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce, noriem a predpisov platných na území obce,
 • spolupráca na návrhu rozpočtu obce v rámci pracovnej náplne,
 • kontroluje dodržiavanie VZN obce v rámci svojej pracovnej náplne,
 • v prípade potreby zabezpečuje úkony v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v rámci svojej pracovnej náplne,
 • zabezpečuje elektronické služby a komunikáciu obce prostredníctvom aplikácie miniDCOM,
 • spolupracuje s príslušnou komisiou obecného zastupiteľstva.