Oficálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo má 11 poslancov:

 • Ing. Veronika Basta
 • Bc. Libor Bombala
 • Mgr. Valér Ferko
 • Lenka Fujáková
 • Ing. Marek Gehry
 • Ing. Ján Hoľko
 • Marian Kanis
 • Ing. Martina Mandlíková
 • Ing. Alexander Melicher
 • Peter Rovňak
 • František Zajíček

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rovinke (platný od 01.07.2018)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len “hlavný kontrolór”), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Volebné obdobia

2018 - 2022

Jozef Bartaloš (NEKA)
Ing. Veronika Basta (KDH, SPOLU)
Bc. Libor Bombala (NEKA)
Ing. Marek Gehry (NEKA)
Ing. Ján Hoľko (NEKA)
Marian Kanis (NEKA)
Ing. Martina Mandlíková (NEKA)
Ing. Alexander Melicher (NEKA) – od 27. 02. 2019
Patrik Mrva (OĽANO)- do 23. 01. 2019
Mgr. Rudolf Nagy (KDH, SPOLU)
Michal Zachar (NEKA)
František Zajíček (NEKA)

Poslanec Patrik Mrva sa ku dňu 23. 01. 2019 vzdal mandátu poslanca. Od 27. 02. 2019 na jeho miesto nastúpil Ing. Alexander Melicher.

2014 - 2018

Jozef Bartaloš (NEKA) – od 07. 02. 2018
Július Farkaš (NEKA) – do 10. 01. 2018
JUDr. Radoslav Hajdúch (NEKA)
Marta Kelemenová (NEKA)
Andrej Klačan (NEKA)
Milan Kubeš (NEKA) – do 07. 02. 2018
Peter Kufel (NEKA)
Patrik Mrva (NEKA)
Marcela Molnárová (NEKA)
JUDr. Michal Tinák (NEKA)
Eva Zemanovičová (NEKA) – od 18. 01. 2018

Dňa 10.01.2018 sa poslaneckého mandátu vzdal poslanec Július Farkaš, na ktorého miesto nastúpila dňa 18.01.2018 p. Eva Zemanovičová.

Dňa 07.02.2018 zložil sľub starostu dovtedajší zástupca starostu p. Milan Kubeš, na jeho miesto nastúpil za poslanca p. Jozef Bartaloš.

Prerozdelenie lokalít obce medzi poslancov OZ

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018