Oficálna stránka obce

Nové VZN obce Rovinka

17. decembra 2017

Dňa 13. decembra 2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka na svojom zasadnutí 5 všeobecne záväzných nariadení (VZN) obce:

VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj – zmena sadzby poplatku za rozvoj pre všetky stavby z 25 €/m2 na 35 €/m2

VZN č. 4/2017, ktorým sa ruší VZN č. 3/2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka – zrušenie neaktuálneho VZN, ktoré bolo nahradené smernicou

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka – zmena sadzby poplatku za KO a DSO z 0,0133 €/liter odpadu na 0,015 €/liter odpadu. Presné sadzby celoročnej výšky poplatku v závislosti od veľkosti zbernej nádoby a frekvencie sú uvedené vo VZN.

VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2014, apríl 2017, ktorá mení záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Rovinka, rok 2001 v znení záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1/2009 a územnoplánovacej dokumentácie Zmeny územného plánu obce Rovinka, jún 2012 – zmena územného plánu obce

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb – poskytovanie elektronických služieb obcou

Všetky VZN nadobúdajú účinnosť 01. 01. 2018 okrem VZN č. 6/2017, ktoré nadobúda účinnosť 28. 12. 2017.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 17. decembra 2017