Oficálna stránka obce

Nakladanie s komunálnym odpadom

Vybavuje: Milan Hrajnoha

Tel.: 02 / 59304058

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov na rok 2021 – verzia A5
Kalendár zberu odpadov na rok 2021 – verzia A4

Všeobecné povinnosti

 1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.
 2. Každý je povinný nakladať a zaobchádzať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie:
  • neznečisťoval vodu, ovzdušie, pôdu,
  • neohrozoval rastliny a živočíchy,
  • neobťažoval okolie hlukom a zápachom,
  • nevplýval nepriaznivo na krajinu.
 3. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom.

Povinnosti pôvodcu KO a DSO:

 1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016.
 2. Pôvodca odpadu je ďalej povinný:
  • zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu,
  • zapojiť sa do zberu komunálnych odpadov v obci,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov,
  • uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce v zmysle podmienok určených vo VZN obce Rovinka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad) kompostovať prednostne na svojom pozemku, príp. na vlastné náklady odviesť na zberné miesto alebo separovať,
  • umiestniť zberné nádoby prednostne na vlastnom pozemku. V prípade, že nie je možné umiestniť na vlastnom pozemku, dohodnúť sa na ich umiestnení s obcou alebo vlastníkom príslušného pozemku,
  • umiestniť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad v deň odvozu tak, aby bol k nim umožnený prístup.
 3. Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie KO. Platiteľom poplatku za vývoz KO sú nádoby zverené do užívania. Doba vybavenia zbernej nádoby:
  1. doba na zaevidovanie je na počkanie,
  2. doba realizácie prevzatia nádob na KO (240 l, 120 l), podľa aktuálneho stavu na sklade, (sklad na zbernom dvore, prevádzkový čas – otváracie hodiny zberného dvora),
  3. doba realizácie prevzatia nádob na papier (240 l), podľa aktuálneho stavu na sklade,
  4. doba realizácie prevzatia nádob na KO, papier a plasty (1 100 l) do 30 dní.

Triedený zber zložiek KO

 1. Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Rovinka.
 2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
 3. Na území obce Rovinka je zavedený triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:
 • elektroodpad z domácností,
 • papier,
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 • plasty,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • textil,
 • drobný stavebný odpad,
 • sklo,
 • kovy,
 • objemný odpad.

Na vytriedené zložky KO majú občania k dispozícii nasledovné spôsoby:

 • mobilný zber – zabezpečuje ho zmluvná organizácia (kontajnery),
 • zberný dvor.

Používané nádoby

  • Papier – 240 l nádoba v domácnosti
  • Plasty – igelitové vrecia
  • Sklo – 1 100 l zelené kontajnery rozmiestnené v obci
  • Kovy – 1 100 l červené kontajnery rozmiestnené v obci
  • Tetrapaky – 1 100 l oranžové kontajnery na zbernom dvore
  • Zmesový KO – 240 l a 120 l nádoba v domácnosti