Oficálna stránka obce

Nakladanie s komunálnym odpadom

Vybavuje: Milan Hrajnoha

Tel.: 02 / 59304058

Všeobecné povinnosti

  1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.
  2. Každý je povinný nakladať a zaobchádzať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie:
    • neznečisťoval vodu, ovzdušie, pôdu,
    • neohrozoval rastliny a živočíchy,
    • neobťažoval okolie hlukom a zápachom,
    • nevplýval nepriaznivo na krajinu.
  3. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom.

Povinnosti pôvodcu KO a DSO:

  1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016.
  2. Pôvodca odpadu je ďalej povinný:
    • zberné nádoby zabezpečiť proti odcudzeniu,
    • zapojiť sa do zberu komunálnych odpadov v obci,
    • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
    • ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov,
    • uhrádzať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce v zmysle podmienok určených vo VZN obce Rovinka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
    • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad) kompostovať prednostne na svojom pozemku, príp. na vlastné náklady odviesť na zberné miesto alebo separovať,
    • umiestniť zberné nádoby prednostne na vlastnom pozemku. V prípade, že nie je možné umiestniť na vlastnom pozemku, dohodnúť sa na ich umiestnení s obcou alebo vlastníkom príslušného pozemku,
    • umiestniť zberné nádoby na zmesový komunálny odpad v deň odvozu tak, aby bol k nim umožnený prístup.
  3. Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie KO. Platiteľom poplatku za vývoz KO sú nádoby zverené do užívania. Doba vybavenia zbernej nádoby:
    1. doba na zaevidovanie je na počkanie,
    2. doba realizácie prevzatia nádob na KO (240 l, 120 l), podľa aktuálneho stavu na sklade, (sklad na zbernom dvore, prevádzkový čas – otváracie hodiny zberného dvora),
    3. doba realizácie prevzatia nádob na papier (240 l), podľa aktuálneho stavu na sklade,
    4. doba realizácie prevzatia nádob na KO, papier a plasty (1 100 l) do 30 dní.

Triedený zber zložiek KO

  1. Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Rovinka.
  2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
  3. Na území obce Rovinka je zavedený triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:
  • elektroodpad z domácností,
  • papier,
  • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
  • plasty,
  • jedlé oleje a tuky z domácností,
  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
  • textil,
  • drobný stavebný odpad,
  • sklo,
  • kovy,
  • objemný odpad.

Na vytriedené zložky KO majú občania k dispozícii nasledovné spôsoby:

  • mobilný zber – zabezpečuje ho zmluvná organizácia (kontajnery),
  • zberný dvor.

Používané nádoby

    • Papier – 240 l nádoba v domácnosti
    • Plasty – igelitové vrecia
    • Sklo – 1 100 l zelené kontajnery rozmiestnené v obci
    • Kovy – 1 100 l červené kontajnery rozmiestnené v obci
    • Tetrapaky – 1 100 l oranžové kontajnery na zbernom dvore
    • Zmesový KO – 240 l a 120 l nádoba v domácnosti

Termíny zberu komunálneho odpadu – 2018